Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Woonvisie Delft 2016-2023

De gemeente Delft heeft een nieuwe Woonvisie Delft  2016-2023 die op donderdag 1 december 2016 een ruime meerderheid in de gemeenteraad kreeg. Alleen de SP en Onafhankelijk Delft waren tegen de Woonvisie.

In 2016 werden enkele themabijeenkomsten over de Woonvisie van Delft georganiseerd. Door middel van workshops (dat is een mooi woord voor bezigheidstherapie) en de startnotitie Woonvisie Delft 2016-2023 en het door maatschappelijke en regionale ontwikkelingen achterhaalde rapport “Delft, Parel in de Randstad” wilde de gemeente maatschappelijke input voor haar woonvisie in ontwikkeling. De themabijeenkomsten werden niet bezocht door een dwarsdoorsnede van de Delftse bevolking. Naast Vulcanus zaten de zaal en de workshops vol met representanten van andere woon- en bouw gerelateerde organisaties en kregen zij enthousiaste verhalen te horen van de gemeente over hun toekomstplannen. Veel van deze organisaties en aanwezige experts bleken net als Vulcanus en DUWO op belangrijke onderdelen ontevreden over de Delftse woonvisie in ontwikkeling en gaven de voor wonen verantwoordelijke wethouder en zijn 4 beleidsambtenaren waardevolle adviezen. Daarnaast wezen zij op een dubieuze woningmarktanalyse, zich voordoende ontwikkelingen en risico’s waar de gemeente in haar plannen en wensen geen of onvoldoende rekening mee hield. Zo geeft de woonvisie geen antwoord op het probleem dat veel goedkope gestapelde woningen én sociale problematiek zich in enkele Delftse ‘aandacht buurten’ concentreren. Die buurten halen door gemeentelijke bezuinigingen de laatste jaren met slecht nieuws in toenemende mate de voorpagina’s van de lokale pers. Als behalve signaleren niets wordt gedaan en geïnvesteerd kunnen ze worden toegevoegd aan de reeks praktijkvoorbeelden van probleembuurten en hoe de al tientallen jaren bekende buurtvervalspiralen werken.

De meeste door Vulcanus over woonvisies benaderde gemeenteraadsfracties bleken uit te munten in desinteresse, dan wel gebrek aan kennis, inzicht en werklust. Dat terwijl juist de gemiddelde wachttijd voor mensen die een sociale huurwoning zoeken oploopt.

Bevolking aanpassen aan politieke wensen?Wat kies ik
Inmiddels hebben wethouder Raymond de Prez (PvdA) en zijn collega-wethouders van D66, STIP, GroenLinks en VVD alle hun onwelgevallige adviezen en politieke en burger wensen naast zich neergelegd. De gemeente Delft nam niet eens de moeite om op binnengekomen brieven te reageren, waardoor geconcludeerd kan worden dat de adviesrondes vooral werden opgetuigd om een democratisch inspraaksausje te veinzen. De Woonvisie 2016-2023 moet vooral bijdragen aan het uit de financiële problemen komen van de door de schuld van vele Delftse gemeentepolitici (te veel risico’s door wethouders en gemeenteraad bij bouwen genomen) langdurig knijp zittende “Parel in de Randstad”. Dat pakt slecht uit voor pakweg 3.200 (toekomstige) Delftse huishoudens die niet hoog zijn opgeleid en geen goed gevulde portemonnees hebben. Van de huidige corporatiewoningen en dus ook de daarin wonende huurders past 17% niet in het ‘Delft Kennisstad plaatje’. Die mensen kunnen als het aan D66, STIP, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, Stadsbelangen, ChristenUnie en de Fractie Van Koppen ligt opkrassen naar buurgemeenten in het sinds 2015 niet meer bestaande Haaglanden.
Het ligt voor de hand dat de Rijksoverheid de nadruk steeds meer gaat leggen op de in 2016 ingevoerde woningmarktregio’s. De mening van een stadje als Delft, dat maar geen afscheid van het opgeheven Haaglanden kan nemen, neemt een kabinet niet veel serieuzer als een Delftsblauwe tegeltjeswijsheid. Op opdoemende vragen over hoe – in het licht dat meer steden in de woningmarktregio Haaglanden/Rijnmond/Midden-Holland van nog veel forsere hoeveelheden minder gefortuneerde inwoners af willen – dat precies moet, blijft de Delftse woonvisie heldere antwoorden, laat staan de daarbij behorende harde garanties, schuldig. Goed bestuurde en kleinere gemeenten en de financieel al zorgelijk zwakke corporatiesector in de regio zullen niet ineens goedkope sociale huurwoningen woningen willen en kunnen gaan bouwen voor tienduizenden huishoudens, die het overambitieuze Delft en Rotterdam naar hun buren in de regio willen afschuiven.

Het blijft even wennen dat de PvdA door een met D66, STIP, GroenLinks en VVD gedeelde Delft Kennisstad droom ineens last heeft van een overschot aan arbeiders en hun gezinnen. Zouden de meeste politieke partijen in de beslotenheid van hun achterkamertjes stilletjes vinden dat vele burgers en kiezers zonder midden en hoge inkomens eigenlijk ‘geld kostende asocialen’ zijn die je liever kwijt dan rijk bent om hun zoveelste politieke ambitie te kunnen botvieren?

Sociale huurwoningen meer of minder?
De hamvraag bij het onttrekken van sociale huurwoningen is hoeveel er in dezelfde tijd bij komen en hoe de vraag zich ontwikkeld. Uit de meestal vrij nieuwe woonvisies van de gemeenten welke het voormalige Haaglanden uitmaken kunnen de daadwerkelijk geplande onttrekkingen en toevoegingen worden gedestilleerd. De toekomstvisies en daarmee verbonden plannen van die gemeenten houden geen rekening meer met Haaglanden en lopen meestal tot de jaren 2025 á 2030 door.

Gemeente

Sociale huurvoorraad 2016

Geplande toevoegingen

Geplande onttrekkingen

Resultaat in het jaar 2025 á 2030

Den Haag

70.000

2.300

- 2.000

300

Delft

19.200

65

- 3.200

- 3.135

Zoetermeer

17.600

1.200

- 800

400

Westland

10.400

600

- 900

- 300

Rijswijk

8.200

700

- 100

600

Leidschendam-Voorburg

9.500

300

- 230

70

Pijnacker-Nootdorp

3.500

430

- 430

0

Wassenaar

3.180

20

- 480

- 460

Midden-Delfland

1.440

290

-150

140

Totalen

143.020

5.905

- 6.490

- 2.385

In het overzicht valt op dat de meeste gemeenten in het voormalige Haaglanden nastreven hun sociale huurvoorraad getalsmatig de komende tien á vijftien jaar ongeveer op peil te houden. Rijswijk is de positieve en Delft is de negatieve uitzondering op deze beleidslijn.
Belangrijk bij het bovenstaande overzicht is te bedenken dat geplande nieuwbouwprojecten, oftewel geplande toevoegingen, in werkelijkheid niet altijd worden gebouwd. Daarnaast was in 2006 in het toen nog bestaande Haaglanden de sociale huurvoorraad nog 170.000 huurwoningen groot. Er werden en worden dus allang beduidend meer sociale huurwoningen onttrokken dan toegevoegd. Dat beeld loopt overigens in de pas met de rest van Nederland, waar de sociale huurvoorraad de laatste tien jaar ook duidelijk afnam. De behoefte aan sociale huurwoningen is echter duidelijk toegenomen. Dat Delft geen overschot aan sociale huurwoningen heeft, zoals de meeste Delftse politieke standwerkers beweren, blijkt uit het feit dat in Delft jarenlange wachttijden bestaan. Daarnaast streven gemeenten in Nederland in hun woonvisies tamelijk hetzelfde na. Ze richten zich massaal op het aantrekken van goed verdienende kenniswerkers. Ook hoef je geen Nobelprijswinnaar te zijn om te snappen dat de afschuiving van tienduizenden huishoudens uit Rotterdam –  zonder hierover eerst afspraken met de buren te maken – een serieus effect binnen de woningmarktregio Haaglanden/Rijnmond/Midden-Holland gaat hebben.

Oordeel Vulcanus
In slecht Delfts beleid kan je niet wonenOp basis van het bovenstaande en in het licht dat de vraag naar sociale huurwoningen sterk toeneemt adviseerde Vulcanus de gemeente Delft negatief over de Woonvisie Delft 2016-2023, die helaas een doorloop tot het jaar 2030 kent. Gelukkig heeft de gemeente Delft geen sociale huurwoningen in bezit. Omdat zij ze niet heeft kan de gemeente dus per saldo geen sociale huurwoningen onttrekken. Daarvoor is Delft aan de eigenaren van die woningen overgeleverd en die bouwen in Delft sowieso niet veel nieuwe sociale huurwoningen meer.

In 2019 kwam de Woonagenda Delft 2019-2022 uit. Dat is een uitvoeringsplan van de Woonvisie Delft 2016-2023. De in 2018 aangetreden wethouder Karin Schrederhof (PvdA) en haar collega-wethouders van GroenLinks, STIP, D66 en VVD geven daarin aan het slechte beleid van hun voorgangers vooral voort te willen zetten. De politieke wens naar het aanpassen van de Delftse bevolking door voor meer koopwoningen en duurdere vrije sector huurwoningen te gaan en lagere inkomens naar andere gemeentes te laten opkrassen ligt hieraan ten grondslag. Het enige lichtputje is dat Schrederhof langzaam door krijgt dat er geen overschot aan sociale huurwoningen is. Dat kan ook niet, omdat de wachttijden daarvoor de aflopen 10 jaar gestaag opliepen. Schrederhof durft de corporaties echter niet stevig aan te spreken op hun verkoopprogramma’s en programma’s welke sociale huurwoningen zodra zij de kans krijgen via forse huurverhogingen aan de sociale huursector blijven onttrekken. Ook durft Schrederhof het financieel solide DUWO niet aan te spreken op haar door de Minister in 2020 geconstateerde in verhouding tot DUWO’s voorhanden financiële spankracht ondermaatse woningtoevoeging-, en verduurzamingsinvesteringsplannen voor de komende 5 jaar. Andere op dezelfde manier door de Minister in 2020 beoordeelde (meestal duidelijk armere) corporaties zijn verhoudingsgewijs voor de komende 5 jaar veel ambitieuzer dan DUWO. DUWO kan en hoort maatschappelijk dus aanmerkelijk meer en beter te presteren dan zij wil/heeft gepland.

In maart 2020 werden - mede in opdracht van de gemeente Delft verrichtte - studies gepubliceerd, welke concluderen dat in Delft in het jaar 2030 1.710 sociale huurwoningen moeten zijn toegevoegd aan de huidige voorraad. Eind 2016 besloot de gemeente Delft nog dat in de periode 2025-2030 juist 3.200 sociale huurwoningen moesten zijn onttrokken en legde dat vast in de Woonvisie Delft 2016-2023. Niettemin is het Delftse college van B&W van menig dat de 4.845 woningen afwijkende conclusie goed in de Woonvisie Delft en het daarin genoemde wensbeeld voor het jaar 2030 past.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]