Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Woningmarkt 2

Om iets te kunnen zeggen over de Delftse woningmarkt moet op basis van feiten en cijfers gekeken worden naar een aantal Delftse kenmerken en de gemeentes in de buurt. In de buurt van elkaar liggende gemeentes beïnvloeden het gedrag van daar wonende huishoudens en (overige) woningzoekenden in diverse levensfases. Die levensfases zijn redelijk overzichtelijk in drie belangrijke periodes in te delen:
1. Eerste levensfase (instappen in de woningmarkt)
2. Tweede levensfase (gezinsvorming)
3. Derde levensfase (gezinsopdeling)
Daarmee zijn we bij mensen en hoe zij (meestal willen) leven aangeland. De woningmarkt wordt vooral door de (wisselende) behoefte aan wonen door mensen die in een bepaalde gemeente of gebied willen wonen bepaald. Daarmee zijn we bij mensen aangeland. De woningmarkt wordt vooral door de (wisselende) behoefte aan wonen door mensen die in een bepaalde gemeente of gebied willen wonen bepaald.

Belangrijke aandachtspunten aangaande verhuizen en naar woningen zoeken zijn onder andere het/de:
1. Woningtype (hoeveel woningen van een bepaald type zijn beschikbaar)
2. Verhuismobiliteit (percentage huishoudens dat in een jaar tijd verhuisd)
3. Herkomst sociale huurders (waar komen de verhuisde huishoudens vandaan)
4. Woningzoekenden (kenmerken van huishoudens die naar woningen zoeken en hun (slaag)kansen)
 

Woningtype

woningtype 2012

woningtype 2021

De verdeling tussen de woningtypes eengezinswoningen (EGW) en meergezinswoningen (MGW) vertoont in 9 jaar tijd erg weinig veranderingen in Delft en diverse omliggende grotere gemeentes.

Verhuismobiliteit

verhuismobiliteit

Bij het aandeel van de mensen die in een jaar tijd daadwerkelijk verhuisd is in Delft en de omliggende gemeentes zijn opvallende verschillen te zien. De inwoners van Delft en in mindere mate Den Haag verhuizen vaker dan elders. Dat betekent ook dat mensen in die gemeentes minder lang in hun woning blijven wonen. In de meer landelijke gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland wordt dan weer weinig verhuist. Een gemiddelde verhuismobiliteit van rond de 10% duidt op een redelijk uitgebalanceerd woningaanbod. Hoge of lage percentages duiden op een onevenwichtig woningaanbod.

Herkomst sociale huurders

herkomst soc huurders 2020

Als we kijken naar de sociale huursector zijn er opvallende verschillen te zien waar de huishoudens die deze woningen huurden vandaan kwamen. In Den Haag en Wassenaar komt meer dan 70% van de nieuwe huurders uit de eigen gemeente. In Delft komt maar 53% van de nieuwe huurders uit Delft zelf. De andere 47% zijn huishoudens die van buiten Delft komen.

Woningzoekenden

herkomst woningzoekenden 2020

Als gekeken wordt naar waar de huishoudens die naar sociale huurwoningen zoeken vandaan komen zijn er weer flinke verschillen tussen gemeentes zichtbaar. In de landelijke gemeenten zoeken heel veel meer huishoudens sociale huurwoningen die daar niet al wonen. In de grotere stedelijke gemeentes als Delft zoeken verhoudingsgewijs minder huishoudens die daar niet al wonen. In Den Haag zoeken zelfs meer Hagenaars een sociale huurwoning dan mensen van buiten Den Haag.

wachtrij 2020

Een andere manier om te kijken hoe makkelijk of moeilijk het is om ergens aan een sociale huurwoning te komen is te kijken hoeveel maanden de zoekperiode duurde, voordat een huishouden een woning kreeg toegewezen. Hierin zijn opnieuw flinke verschillen te zien. De huishoudens die in de stedelijke gemeentes een sociale huurwoning zoeken hoeven veel minder lang te wachten dan in de meer landelijke gemeentes.

slaagkans 2020

De slaagkans is een gevolg van het aantal woningzoekenden en het aantal in een jaar vrijgekomen woningen. Is de slaagkans hoger dan gemiddeld dan is het makkelijker om een sociale huurwoning in de betreffende gemeente toegewezen te krijgen. Ook in dit overzicht valt weer het verschil tussen stedelijke en meer landelijke gemeentes op. In bovenstaand tabel spelen dus ook huishoudens die niet hard naar een woning zoeken of kieskeurig aan het zoeken naar een beter bij hun wensen passende woning zijn een rol.

druk op aanbod 2020

Het bekijken van de druk op het aanbod is min of meer omgekeerde benadering van de slaagkans en zegt iets over de populariteit van het woningaanbod. In gemeentes waar woningzoekende huishoudens graag (en dus lang) wonen is de druk op het aanbod hoog. In gemeentes waar de druk laag is wonen woningzoekenden minder graag en zijn zij vaker geneigd om te vertrekken.

Conclusies

De woningmarkt analyses laten de nodige conclusies over de woningmarkt van Delft en de regio rond Delft toe. Het (on)evenwichtige karakter van de Haaglandse woningmarkt heeft:

  • Weinig te maken met eigendomsverhoudingen (sociaal/ particulier) per gemeente.
  • Maar veel meer met een gemeentelijk mismatch tussen levensfase/wooncarrière van bewoners en de samenstelling van de woningvoorraad; fase 1. instappen, fase 2. gezinsvorming fase 3. gezinsopdeling (diverse vormen mogelijk).
  • Het middensegment van de levensloop/wooncarrière (gezinsfase) is over diverse gemeenten onevenredig verdeeld.
  • Zoetermeer is het voorbeeld van de gemeente met de best uitgebalanceerde lokale woningmarkt (los van vluchtig karakter want intern oplosbaar; wooncarrière mogelijkheid).
  • Delft heeft een gebrek aan grondgebonden woningen. Binnen verschillende stralen rondom Delft is een ruim aanbod van grondgebonden woningen voor de tweede levensfase te vinden (Delfgauw, Ypenburg-Den Haag, Rijswijk, Wateringen, Pijnacker-Nootdorp enzovoorts).
  • Daar meer sociale woningen bouwen (in het duurste segment en dus altijd te duur voor de eerste levensfase) gaat dit probleem niet oplossen.
  • Delft heeft om diverse redenen een geschikte woningmarkt met een vluchtig karakter; studenten, instappers en aanbod kleine oude en nog betaalbare woningen in de sociale huursector, enzovoorts.
  • De nieuwe huisvestingswetgeving gaat het nodige veranderen voor vooral doorstromers van buiten de regio (alle inschrijvingsjaren kwijt en die gaan dan onder andere naar de particuliere ‘sociale huur’; vooral in Den Haag).
  • Daar moet je in Delft dus niet aan beginnen want instroom van buiten Delft en de regio Haaglanden is al hoog (schieten in eigen voet).
  • Den Haag heeft verhoudingsgewijs te veel ‘particuliere (tijdelijke) sociale huurwoningen’ en te weinig echte sociale huurwoningen van woningcorporaties; Hagenaars die een sociale huurwoning van een woningcorporatie zoeken doen dat vaak in Delft (20% van de nieuwe huurders in het Delftse corporatiesegment).
[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]