Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Woningmarkt 1

Om iets te kunnen zeggen over de Delftse woningmarkt moet op basis van feiten en cijfers gekeken worden naar een aantal Delftse kenmerken en de gemeentes in de buurt. In de buurt van elkaar liggende gemeentes beïnvloeden het gedrag van daar wonende huishoudens en (overige) woningzoekenden in diverse levensfases. Die levensfases zijn redelijk overzichtelijk in drie belangrijke periodes in te delen:
1. Eerste levensfase (instappen in de woningmarkt)
2. Tweede levensfase (gezinsvorming)
3. Derde levensfase (gezinsopdeling)
Daarmee zijn we bij mensen en hoe zij (meestal willen) leven aangeland. De woningmarkt wordt vooral door de (wisselende) behoefte aan wonen door mensen die in een bepaalde gemeente of gebied willen wonen bepaald.Daarmee zijn we bij mensen aangeland. De woningmarkt wordt vooral door de (wisselende) behoefte aan wonen door mensen die in een bepaalde gemeente of gebied willen wonen bepaald.

Belangrijke aandachtspunten aangaande de woningvoorraad en geld daarbij zijn onder andere het/de:
1. Woonoppervlak/gebruiksoppervlak (hoeveel woningen van een bepaalde grootte-categorie zijn beschikbaar)
2. Aandeel sociale huurwoningen (aandeel betaalbare corporatiewoningen voor lage(re) inkomens)
3. Woonlasten (hoeveel euro kost het wonen een huurder en woningeigenaar)
4. Woonquote (hoeveel procent van het inkomen gaat aan woonlasten op voor een huurder en woningeigenaar)
 

Woonoppervlak/gebruiksoppervlak

gebruiksopp. MGW 21-1-1gebruiksopp. EGW 21-1-1

Zowel voor meergezinswoningen (MGW) als eengezinswoningen (EGW) valt Delft in cijfers van het CBS op door een onevenredig groot aandeel kleine woningen in haar woningvoorraad. Dat valt te zien aan hoge percentages bij de blauwe lijnen aan de linkerkant van de bovenstaande tabellen. Dat past niet binnen beweringen dat er in Delft een gebrek is aan woningen voor jongeren (eerste levensfase - 1 of soms 2 persoons (jonge) huishoudens, oftewel mensen die zonder veel te eisen op zichzelf willen gaan wonen). Wie een ruimere woning zoekt zal in andere gemeentes rond Delft beduidend meer woningaanbod aantreffen. Dat geldt zowel voor ruimere meergezinswoningen als eengezinswoningen.

Aandeel sociale huurwoningen

soc huur wocos incl studentensoc huur wocos excl studenten

De Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de gemeente Delft in Delft in Cijfers (DIC) rapporteren regelmatig hoeveel procent van de zelfstandige sociale woningvoorraad in eigendom van woningcorporaties zijn. De percentages van de SVH geven zelfs per gemeente alle sociale huurwoningen die van de woningcorporaties zijn weer. In het algemeen valt op dat het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad in Delft en omgeving al jaren daalt. Delft is daarnaast dé kerngemeente van woningcorporatie DUWO, die circa 10% van de Delftse zelfstandige sociale huurwoningen exclusief bestemd voor verhuur aan studenten. Hierdoor kunnen andere kleine huishoudens met lage inkomens geen gebruik van deze woningen maken. Een ander aandachtspunt is dat niet alle sociale huurwoningen voor huishoudens met lage inkomens betaalbaar zijn. Dat komt omdat de huurtoeslag boven een bepaalde huurgrens minder wordt. In de tabel rechtsboven wordt met “betaalbaar” het percentage woningen waarop huurtoeslag behoorlijk mogelijk is bedoeld.

De burgermeester van Delft en de voor Wonen verantwoordelijke wethouders van Delft beweren al jaren dat de Delftse woningvoorraad voor pakweg 50% uit sociale huurwoningen bestaat. Dat is op basis van cijfers en feiten aantoonbaar lariekoek.

Op 1 januari 2020 waren er volgens het CBS 7.892.000 woningen in Nederland. Die waren eind 2019 onderverdeeld in 4.487.894 koopwoningen (57,4%), 2.295.414 huurwoningen in eigendom van een woningcorporatie (29,3%), 1.004.225 huurwoningen van overige verhuurders (12,8%) en 27.379 woningen (0,5%) die bij het CBS in de categorie ‘eigendom onbekend’ vallen. Overige huurwoningen kunnen woningen zijn die in eigendom zijn van particulieren, bedrijven of van beleggers. Opvallend is dat eind 2019 345.556 van alle woningen onbewoond waren, terwijl de woningnood toch hoog is. Veel huizen die in handen zijn van beleggers behoren tot deze groep onbewoonde woningen. In procenten betekent dit dat er eind 2019 op een totale woningvoorraad van 7.814.912 ongeveer 4,4% leegstand was.

Hewt aandeel sociale huurwoningen van woningcorporaties in Delft zit dus iets onder het landelijk gemiddelde. Alleen Rijswijk heeft van de andere gemeentes rond Delft een aandeel sociale huurwonigen van woningcorporaties dat iets boven het landelijk gemiddelde zit.

Woonlasten en woonquote

woonlast. huurderwoonlast. eigenaar

De woonlasten voor huurders zijn in euro’s in het algemeen lager dan de woonlasten van eigenaar-bewoners. Alleen de huren stegen de afgelopen jaren stevig, terwijl de woonlasten voor eigenaar bewoners dat niet deden. Op het vlak van woonlasten doen zowel de gemeentes Delft als Den Haag het opvallend slechter dan Zoetermeer en het Westland.

woonquote huurderwoonquote eigenaar

Huurders geven in het algemeen een groter percentage van hun huishoudensinkomen uit aan wonen dan eigenaar-bewoners. Omdat de woonlasten van huurders in Delft en Den Haag verhoudingsgewijs hoog zijn en de woonquotes weinig verschillen, beschikken Delftse en Haagse huurders gemiddeld over hogere huishuideninkomens dan Zoetermeerse en Westlandse huurders.

Zowel voor huurders als eigenaar-bewoners valt op dat Delft een dure woongemeente is. Het is dus in de regel financieel niet aantrekkelijk om in Delft woonruimte te zoeken of te blijven wonen als je bereid en in staat bent een stukje naar bijvoorbeeld je werkplek, opleiding of vrienden in Delft te reizen. In de gemeentes rond Delft zijn huurders en eigenaar-bewoners als naar de woonlasten wordt gekeken meestal goedkoper uit.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]