Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
28 oktober 2020

Warmteplan Delft

Huurdersorganisatie Vulcanus is op 1 oktober door de gemeente Delft gevraagd om deel te nemen aan de 'klankbordgroep Warmteplan Delft 2021'.

De gemeente heeft aan het adviesbureau CE Delft de opdracht gegeven om het warmteplan voor Delft te ontwikkelen. Dat gebeurt in overleg met veel verschillende partijen waarvan we input nodig hebben om een goed doordacht warmteplan te kunnen maken. Die partijen zijn:

  • organisaties binnen de gemeente die beroepsmatig betrokken zijn bij de energietransitie;
  • georganiseerde inwoners, ondernemers en organisaties die niet beroepsmatig betrokken zijn, maar uiteraard wel te maken gaan krijgen met de energietransitie;
  • en de niet georganiseerde inwoners, ondernemers en organisaties voor wie datzelfde geldt.

Met de eerste groep van partijen richt de gemeente een projectgroep op. Doel van deze groep is om inhoudelijke input te leveren voor het warmteplan vanuit hun professionele betrokkenheid bij het onderwerp energietransitie.

Voor de tweede groep waar ook Vulcanus volgens de gemeente bij hoort wordt een klankbordgroep opgericht.  Doel van de klankbordgroep is om vanuit de inwoners, ondernemers en organisaties gericht input te leveren voor de inhoud van het warmteplan én mee te denken over de manieren waarop gecommuniceerd wordt. Let wel input leveren bij een klankbordgroep is iets anders dan meebeslissen. Beslissingen nemen over het te ontwikkelen Warmteplan Delft en het plan vaststellen doet de gemeenteraad op aangeven van het College van Burgermeester en Wethouders.

Stand van zaken
De gemeente en de woningcorporaties zijn al aan de gang met het Open Warmtenet Delft. Zij streven daar in 2026 pakweg 5.000 woningen op te hebben aangesloten. Bij renovatie/groot onderhoud wordt erop gelet dat de woningen aardgasvrij klaar worden gemaakt, door ze minimaal naar een B of C energielabel te brengen. Een A+ label is nodig om met een woning in de toekomst ‘all electric’ te kunnen gaan. Ook wil de gemeente op 40% van de daarvoor geschikte daken zonnepanelen gelegd zien. De gemeente begrijpt dat het aardgasvrij maken van bestaande woningen niet kosten/woonlasten neutraal is. Dat weten de woningcorporaties ook, maar ook dat ze die richting door de overheid op gedirigeerd worden. DUWO staat niet vrijwillig te trappelen om zonder verdienmogelijkheid (dus verliesgevend) in het aardgasvrij maken van het merendeel van haar bestaande woningen in Delft te investeren. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de bijzondere problemen waar DUWO wegens DUWO’s zelfverkozen studentenhuisvestingsniche mee te maken heeft en een tekort aan gekwalificeerd personeel voor deze klus. Niettemin is DUWO financieel slagkrachtig genoeg om goed aan de energietransitie bij te kunnen dragen en heeft DUWO aangegeven voor 2029 ‘iets’ te gaan doen met de flats aan de César Franckstraat en Lisztstraat (Buitenhof) en Voorhof Oost en enkele studentenwoningcomplexen. Dat is niets te vroeg, want in Delft zijn de wijken Voorhof, Buitenhof en de Kuijperwijk de eerste gebieden met bestaande woningen die van het aardgas afgaan. Naar verwachting zijn deze gebieden in 2030 aardgasvrij.

De gemeente beschikt over uitgangspunten en een startanalyse. Die moet gaan worden verrijkt. Daarna volgt een keuzeproces over bijvoorbeeld in welke volgorde de buurten aan de beurt komen. Voor dergelijke keuzes zoekt de gemeente input vanuit inwoners en partners. Eind 2021 moet de gemeenteraad dan het Warmteplan gaan vaststellen.

Start klankbordgroep
Op 27 oktober 2020 ging de klankbordgroep van start. Iedere gemeente in Nederland moet voor 2022 een Warmteplan hebben vastgesteld. Delft wil open met de stad over een en ander communiceren en laat zich daarbij ondersteunen door het onderzoeksbureau CE Delft. Dit bureau ondersteunt ook andere steden bij het uitvoeren deze klus. Beslissingen nemen en warmteplannen vaststellen en in de toekomst bijstellen doet CE Delft niet. Dat wordt aan de gemeente overgelaten. Alle bekende verduurzamingsplannen en -strategieën moeten eerst in een beslissingsondersteunend model van CE Delft worden ingebracht. Met zo’n model wordt geanalyseerd wat kansrijke gunstige oplossingen inclusief eindgebruikerskosten qua warmteoplossing en isolatieniveau voor alle buurten zijn en in welke volgorde buurten aan de beurt komen. De gemeente hoopt zo eind 2021 zo’n 10 Delftse buurten te hebben geselecteerd waar vóór 2030 aan de slag wordt gegaan. Omdat er nieuwe technische oplossingen op de markt kunnen komen en kostprijzen wijzigen zal het Warmteplan ongeveer om de 5 jaar worden aangepast.

Onmachtige woningcorporaties
Om de beslissingsondersteunende analyse te kunnen starten moeten de woningcorporaties DUWO, Vidomes, Vestia en Woonbron voor december 2020 informatie over hun verduurzamingsplannen en -strategieën voor de komende 10, 20 en 30 jaar bij onderzoeksbureau CE Delft aanleveren. Deze voor corporatiebestuurders vrij voorspelbare informatie uitvraag op vooral tactisch beleidsniveau leidde bij de vertegenwoordigers van de vier corporaties tot opwinding en paniek. De corporaties beweerden niet in staat te zijn de gevraagde informatie in 2020 aan te leveren. Daar was CE Delft, gezien hun ervaringen in andere steden met andere corporaties, teleurgesteld over. Gelukkig beriep het financieel gezonde DUWO zich inzake haar onmacht niet op een ‘we hebben geen geld’ excuus.1 De vooralsnog tentoongespreide onmacht aan het landelijk jaren geleden door de overheid ingezette verduurzamingsbeleid en -programma bij te dragen, kan in de toekomst voor onvoldoende op dat vlak presterende corporaties wellicht anders gaan uitpakken dan hun huidige bestuurders lief is.

1 Pijnlijk is dat DUWO graag en geregeld de term ‘assetmanagement’ sinds 2014 in haar beleidsstukken vermeld. DUWO werd door Vulccanus de afgelopen jarenschriftelijk en mondeling gevraagd om een presentatie en onderliggende beslissingsondersteunende informatie over het onderwerp assetmanagement.  Assetmanagement is het management van woningtypes en complexen op tactisch niveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bepalen van tactieken zoals ‘doorexploiteren/afwachten’, ‘verkopen/afstoten’, ‘verduurzamen/verbeteren’ of ‘slopen/nieuwbouw’. Het kerndoel van assetmanagement om de waarde van bezittingen zo optimaal mogelijk te laten renderen. Voor woningen betekent dit simpel gezegd zoveel mogelijk geld verdienen met de woningen die je hebt. Voor woningcorporaties geldt dat zij vooral een zo optimaal mogelijk maatschappelijk rendement moeten behalen. De gevraagde presentatie en data moet duidelijk maken wat DUWO precies met assetmanagement bedoelt en hoe DUWO haar analyses en afwegingen vormgeeft en keuzes maakt. Ondanks diverse toezeggingen aan Vulcanus kon DUWO de gevraagde presentatie en onderliggende data nooit niet verzorgen en verschaffen. Hierdoor kan een serieuze gedachtewisseling met DUWO hierover helaas niet worden aangegaan.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2020] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]