Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
7 april 2021

Voorwaarden

Disclaimer
Wij stellen de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid samen. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Bovendien is de informatie op deze website geen op maat gemaakt advies. Ook is het mogelijk dat deze website niet foutloos functioneert. De Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of het zich beroepen op informatie op onze website.

Deze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij willen u erop wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van deze websites. Wij adviseren u de privacy policy te lezen van iedere website die persoonsgegevens verzamelt. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Wij houden de informatie op deze website zo actueel mogelijk. Wijzigingen kunnen en worden in de regel zonder voorafgaande mededeling aangebracht. Wijzigingen worden zo veel mogelijk in bestaande teksten verwerkt. Deze teksten worden overschreven door een nieuwe versie.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de Vereniging Huudersorganisatie Vulcanus. Het (geheel of gedeeltelijk) verstrekken van de betreffende informatie aan derden is uitsluitend voorbehouden aan de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus. Alle (intellectuele) eigendomsrechten blijven bij de Huurdersorganisatie Vulcanus berusten.

Mocht u menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de webredactie.

Links
Het is toegestaan om op andere websites een link te plaatsen naar deze site.

Kwaliteitsverbetering
Wij streven naar een permanente kwaliteitsverbetering van de Vulcanus website. Als u van mening bent dat er onjuiste informatie op deze website staat of iets niet goed werkt stelt de webreadactie het op prijs als u dit per e-mail laat weten. De webredactie is bereikbaar onder:
bestuur@ho-vulcanus.nl.

Bezoekgegevens / Cookieverklaring
Om inzicht te verkrijgen in hoe deze site wordt gebruikt verzamelen wij onder andere gegevens over aantallen bezoekers, bezoekduur en bezochte pagina's. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van analytische cookies, waarvoor geen toestemming van de bezoekers van deze website nodig is. Deze gegevens worden alleen geaggregeerd en geanonimiseerd gebruikt, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Privacyverklaring
Persoonlijke gegevens van leden van de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus en bezoekers van de website worden conform het  interne “vraag niets, meldt niets” privacybeleid niet aan derden verstrekt en zorgvuldig behandeld en verwerkt. Daarbij houdt de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus zich, voor zo ver nodig, aan de daaromtrent toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes terzake van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval mede begrepen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus zal derden niet vrijwaren tegen en schadeloos houden voor alle aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van, of die verband houden met, een werkelijke of vermeende schending van toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes terzake van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval mede begrepen de AVG. De Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacy bepaling aan te brengen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]