Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Woningmarkt 2

Om iets te kunnen zeggen over de Delftse woningmarkt moet op basis van feiten en cijfers gekeken worden naar een aantal Delftse kenmerken en de gemeentes in de buurt. In de buurt van elkaar liggende gemeentes beïnvloeden het gedrag van daar wonende huishoudens en (overige) woningzoekenden in diverse levensfases. Die levensfases zijn redelijk overzichtelijk in drie belangrijke periodes in te delen:
1. Eerste levensfase (instappen in de woningmarkt)
2. Tweede levensfase (gezinsvorming)
3. Derde levensfase (gezinsopdeling)
Daarmee zijn we bij mensen en hoe zij (meestal willen) leven aangeland. De woningmarkt wordt vooral door de (wisselende) behoefte aan wonen door mensen die in een bepaalde gemeente of gebied willen wonen bepaald.Daarmee zijn we bij mensen aangeland. De woningmarkt wordt vooral door de (wisselende) behoefte aan wonen door mensen die in een bepaalde gemeente of gebied willen wonen bepaald.

Belangrijke aandachtspunten aangaande de woningvoorraad en de woonbeheofte zijn onder andere het/de:
1. Woningtype (hoeveel woningen van een bepaald type zijn beschikbaar)
2. Verhuismobiloiteit (percentage huishoudens dat in een jaar tijd verhuisd)
3. Hwrkomst sociale huurders (waar komen de verhuisde huishoudens vandaan)
4. Woonquote (hoeveel procent van het inkomen gaat aan woonlasten op voor een huurder en woningeigenaar)
 

Woningtype

woningtype 2012

woningtype 2021

De verdeling tussen de woningtypes eengezindswoningen (EGW) en meergezinswoningen vertoont in 9 jaar tijd erg weining veranderingen in Delft en diverse omliggende grotere gemeentes.

Verhuismobiliteit

verhuismobiliteit

Bij het aandeel van de mensen die in een jaar tijd daadwerklijk verhuist is in Delft en de omliggende gemeentes zijn opvallende verschillen te zien. De inwoners van Delft en in mindere mate Den Haag verhuizen vaker dan elders. Dat betekent ook dat mensen in die gemeentes minder lang in hun woning blijven wonen. In de meer landelijke gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Micden-Delfland wordt dan weer weinig verhuist. Een gemidelde verhuismobiliteit van rond de 10% duidt op een redelijk uitbealanceerde woningaanbod. Hoge of lage percentages duiden op een onevenwichtig woningaanbod.

Herkomst sociale huurders

herkomst soc huurders 2020

Als we kijken naar de sociale huursector zijn er opvvallende verschillen te zien waar de huishoudens die deze woningen huurden vandaan kwamen. In Den Haag en Wassenaar komt meer dan 70% van de nieuwe huurders uit de eigen gemeente. In Delft komt slechts 53% van de nieuwe huurders uit Delft zelf. De andere 47% zijn huishoudens van buiten Delft komen.

Woningzoekenden

herkomst woningzoekenden 2020

Als gekeken wordt naar waar de huishoudens die naar sociale huurwoningen zoeken vandaan komen zijn er flinke verschillen tussen gemeentes zichtbaar. In de landelijke gemeenten zoeken heel veel meer huishoudens sociale huurwoningen die daar niet al wonen. In de grotere stedelijke gemeentes als Delft zoeken verhoudingsgewijs minder huishoudens die daar niet al wonen. In Den Haag zoeken zelfs meer Hagenaars een sociale huurwoning dan mensen van buiten Den Haag.

wachtrij 2020

Een andere manier om te kijken hoe makkelijk of moeilijk het is om ergens aan een sociale huurwoning te komen is te kijken hoeveel maanden de zoekperiode duurde, voordat een huishouden een woning kreeg toegewezen. Hierin zijn weer flinke verschillen te zien. De huishoudens die in de stedelijke gemeentes een sociale huurwoning zoeken hoeven veel minder lang te wachten dan in de meer landelijke gemeentes.

slaagkans 2020

De slaagkans is een gevolg van het aantal woningzoekenden en het aantal in een jaar vrijgekomen woningen. Is de slaagkans hoger dan gemiddeld dan is het makkelijker om een sociale huurwoning in de betreffende gemeente toegewezen te krijgen. Ook in dit overzicht valt weer het verschil tussen stedelijke en meer landelijke gemeentes op. In bovenstaand tabel zitten dus ook huishopudens die niet hardnaar een woning zoeken of kieskeurig zijn.

druk op aanbod 2020

Het bekijken van de druk op het aanbod is  min of meer omgekeerde benadering van de slaagkans en zegt iets over de populariteit van de woningaanbod. In gemeentes waar woningzoekende huishoudens graag wonen is de druk op het aanbod hoog. In gemeentes waar de druk laag is wonen woningzoekenden minder graag.

 

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2021] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt] [Untitled127] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]