Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
7 april 2021

Servicekosten

Doen wat de wet oplegt
Het bestuur van Vulcanus is in 2010 er op gaan letten dat wettelijke bepalingen door DUWO worden uitgevoerd zoals het hoort.

Dit heeft in 2010 diverse keren geleid tot het aanspreken van DUWO indien bij DUWO wet- en regelgeving niet (juist) werd uitgevoerd. Na vier keer binnen een half jaar aan de bel trekken is bij Vulcanus de indruk ontstaan dat DUWO nooit eerder met een huurdersorganisatie te maken heeft gehad welke probeert om invulling te geven aan het naleven van door de overheid aan verhuurders opgelegde regels.

Servicekosten; dat kan beter!
Over het onderwerp servicekosten heeft Vulcanus DUWO erop gewezen dat de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ en het Burgerlijk Wetboek (BW) diverse spelregels aan verhuurders en ook Vulcanus, bewonerscommissies en individuele huurders oplegt en ervoor gewaarschuwd dat deze regels voor en in 2010 niet correct zijn opgevolgd.

De eerste door Vulcanus gegeven minicursus wet- en regelgeving kwam bij DUWO stevig aan. In juli 2010 zijn namelijk de servicekosten in sommige delen van het woningbezit waarvan servicekostenafrekeningen over 2009 op 1 juli 2010 nog niet beschikbaar waren met medeweten van Vulcanus verhoogd. Een dergelijke misser hoort een woningcorporatie, die al jaren met servicekosten en de bijbehorende wettelijke spelregels te maken heeft, niet te overkomen en is voor wat Vulcanus betreft een geval van eens en nooit weer.

Om vanaf 2011 aan de regels te kunnen gaan voldoen werd door DUWO afscheid genomen van een energieleverancier welke niet in staat was op tijd elektriciteitsverbruikrekeningen op te stellen.

Servicekosten regels in een notendop
Volgens de Wet moet de verhuurder vóór 1 juli aan de huurder een afrekening verstrekken over de naar soort uitgesplitste gemaakte servicekosten van het voorgaande jaar. Deze verplichting tot de aanlevering van een dergelijk overzicht geldt ook voor intussen verhuisde huurders. Tevens moet de verhuurder haar huurders gelegenheid bieden de aan deze overzichten ten grondslag liggende boeken en andere bescheiden (bijvoorbeeld dienstverleningsovereenkomsten met derden) ter controle in te zien. Deze afrekeningen kunnen aanleiding zijn voor diverse soorten meningsverschillen en voor de verhuurder waardevolle signalen dat bepaalde diensten niet zoals afgesproken zijn geleverd of van onvoldoende kwaliteit waren.

Het tijdig verstrekken van het overzicht zoals bedoeld in de Wet is erg belangrijk, omdat volgens de Wet dit een vereiste is om voorschotbedragen überhaupt te mogen verhogen.

Servicekosten procedure sinds 2011
Als in uw compex servicekosten worden betaald is het in de eerste plaats aan de bewonerscommissie om de afrekeninge
n over het voorgaande jaar te controleren. Vulcanus heeft de bewonerscommissies welke met servicekosten te maken hebben informatie verschaft over wat bij een dergelijk controleklus en het tijdig met DUWO overeenstemming bereiken over de nieuwe voorschotbedragen voor het komende tijdvak komt kijken. De bewonerscommissies welke met servicekosten te maken hebben ontvangen dus ruimschoots voor 1 juli van DUWO de servicekostenafrekeningen en achterliggende stukken voor de woningcomplexen waarvan zij de belangen behartigen en gaan daarmee aan de slag.
Ter aanvulling van het controlewerk door de bewonerscommissies controleert Vulcanus via een door Vulcanus bepaalde steekproef de servicekostenafrekeningen en achterliggende stukken over het voorgaande boekjaar van enkele woningcomplexen waar Vulcanus veel leden heeft. De door Vulcanus verrichte steekproeven gaven sinds 2011 geen aanleiding tot ongenoegen.

Servicekosten zelf controleren
Omdat de wetgever dit vereist moet DUWO het overzicht zoals bedoeld in de Wet vóór 1 juli aan alle individuele huurders welke de servicekosten uiteindelijk moeten betalen verstrekken. Doet DUWO dat niet dan mag DUWO uw servicekosten voorschotbedragen niet per 1 juli verhogen. Of u op tijd een dergelijk overzicht ontvangt kunnen bewonerscommissies en Vulcanus natuurlijk niet weten. Die ontvangen uw post namelijk niet. Natuurlijk heeft iedere huurder het recht om de bij zijn door DUWO verschafte servicekostenoverzicht achterliggende stukken op het DUWO kantoor in te zien en daarover vragen te stellen. Daarvoor kunt u een afspraak met DUWO maken.

Alles rond de jaarlijkse eindafrekening en (nieuwe) voorschotbedragen servicekosten kunt u op de website van de Huurcommissie nalezen. U kunt daar ook lezen over de procedures welke u bij de Huurcommissie kunt starten als u het niet eens bent met uw eindafrekening of het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag of als u begin juli nog geen servicekostenafrekening van de verhuurder heeft ontvangen. Het starten van een procedure kan via internet of het invullen van een Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift huurders formulier. Voor een procedure bij de Huurcommissie betaalt u een bedrag aan leges van € 25. De Huurcommissie stuurt u een betalingsverzoek na ontvangst van dit formulier. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan krijgt u dit bedrag terugbetaald.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]