Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022, huurders moeten meewerken

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 100.000 woningen getroffen door brand. Hierdoor vallen gemiddeld 31 dodelijke slachtoffers per jaar. Het gevaar ligt dus op de loer. Het is gebleken dat bij ruim 6 op de 10 branden met een dodelijk slachtoffer, geen rookmelder aanwezig was in de woning.

Om deze redenen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten vanaf 1 juli 2022 rookmelders in iedere woning in Nederland te verplichten. Volgens artikel 6.21 van het Bouwbesluit  moet op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Behalve op een verdieping die weinig wordt gebruikt en die geen vluchtroute is. In kamerwoningen, zoals studentenhuizen, is in iedere kamer een rookmelder verplicht. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, zijn voorzien van een rookmelder.

Bij een huurwoning is in de eerste plaats de verhuurder verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders volgens de voorschriften. Het is op grond van het Bouwbesluit echter ook mogelijk dat een huurder of gebruiker verantwoordelijk is. De wetgever heeft hierover opgemerkt dat de huurder kan worden aangesproken op het vervangen van de batterijen van een rookmelder. Als een huurder ontdekt dat een rookmelder kapot is moet dat aan de verhuurder worden gemeld met de vraag om de kapotte rookmelder te komen vervangen. Een niet erg bekend weetje is dat rookmelders niet eeuwig meegaan. Ze zijn net als een pak melk aan een vervaldatum onderhevig. Rookmelders gaan ongeveer 10 jaar mee en moeten na de vervaldatum door nieuwe worden vervangen.

Een huurder die niet meewerkt aan het plaatsen van rookmelders, kan door de gemeente aangesproken worden, of door een rechter verplicht worden alsnog mee te werken. Rookmelders worden immers vanwege een verplichting op grond van het Bouwbesluit aangebracht voor de veiligheid van de huurders.

Het ontbreken van een rookmelder in een huurwoning kan vanaf 1 juli 2022 worden aangemerkt als een gebrek (artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Huurders kunnen hun verhuurder op het herstellen van gebreken aanspreken. Gemeenten gaan vast niet vanaf 1 juli 2022 snel iedere woning controleren of er wel rookmelders hangen. Maar ze zouden dat wel steekproefsgewijs kunnen gaan doen. Of kunnen reageren op een verzoek om handhaving van een huurder bijvoorbeeld. Let op dat u geen nepcontroleurs uw huis binnenlaat. Komt iemand onverwacht controleren of er rookmelders bij u thuis zijn geïnstalleerd vraag die persoon dan om een legitimatiebewijs te tonen en bel bij twijfel de politie (0900-8844).

Verhuurders die de verplichte rookmelders niet (tijdig) plaatsen, lopen het risico geconfronteerd te worden met een huurprijsvermindering. Dit kan namelijk als een gebrek (artikel 7:204 lid 2 BW) worden bestempeld. De verhuurder loopt daarnaast het risico een boete te krijgen vanuit de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een woning waarin de vereiste rookmelders niet volgens de voorschriften waren geplaatst.

Huurders kunnen worden aangesproken op het controleren van de rookmelders en het zo nodig vervangen van batterijen. In die zin zijn de rookmelders dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder. Hierover kunnen afspraken worden opgenomen in een huurcontract.

Goedgekeurde rookmelders zijn voorzien van een en voldoen aan de:

  • CE-markering;
  • NEN-14604 norm voor losse (batterij) rookmelders (goed geluidsignaal, snelle rookdetectie, eenvoudige montage);
  • NEN-2555 norm voor rookmelders die worden aangesloten op netstroom.

Er worden in het Bouwbesluit geen eisen gesteld aan onderlinge doorkoppeling van rookmelders.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]