Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Prestatieafspraken

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op een nieuwe manier samenwerken. Zij maken samen ‘op gelijkwaardige basis’ afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Dat klinkt mooi, maar de corporaties vervullen in de praktijk de hoofdrol en zitten vaak helemaal niet te springen om het extra werk wat met prestatieafspraken te maken heeft. DUWO is zo eerlijk om toe te geven dat zij dit verafschuwen. Dat gaat ook voor sommige gemeenten op. Voor de gemeenten waarmee Vulcanus werkt, de daar actieve woningcorporaties, huurdersorganisaties en ook Vulcanus zelf is dit een jaarlijks terugkerende taak. Daarom werd in 2015 binnen Vulcanus hiermee begonnen.

Gemeente Delft huurt extern advies in
De gemeente Delft heeft begin 2016 het Woonbond Kennis- en Adviescentrum ingehuurd om te kijken hoe dit binnen Delft kan worden aangepakt. Een medewerkster van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum interviewde daarvoor Vulcanus in februari 2016. De medewerkster was tijdens het gesprek nogal gefixeerd op bewonerscommissies die de Vulcanus organisatie niet kent. Het gesprek en de daaropvolgende rapportage leverde voor Vulcanus geen vernieuwende inzichten op en stemde weinig optimistisch. Vulcanus belegde daarom een bijeenkomst met Delftse ambtenaren om een en ander met elkaar te bespreken.

Delft heeft een woonvisie die nog een paar jaar geldig is. Over deze Delftse woonvisie oordeelde Vulcanus in 2016 negatief. De voor de Delftse woonvisie gebruikte woningmarktanalyse werd in 2016/2017 door twee andere zich ook op Delft richtende woningmarktanalyses weersproken. Je kunt dus tussen tegenstrijdige vrijwel gelijktijdig uitgevoerde analyses kiezen of ze allemaal met een korreltje zout nemen. De Delftse woonvisie dient niettemin voor de gemeenterepresentanten als richtsnoer voor het prestatieafspraken overleg.

De meeste door Vulcanus over prestatieafspraken en woonvisies benaderde fracties en politici bleken uit te munten in gebrek aan kennis van zaken, desinteresse dan wel gebrek aan werklust. Dat gold in het bijzonder voor de Delftse gemeentepolitici, terwijl juist daar de gemiddelde wachttijd voor mensen die een huurwoning zoeken van 2013 naar 2018 met 60% opliep. Dat de slaagkansen voor woningzoekenden dan afnemen is logisch.

Wat vinden de leden van Vulcanus belangrijk?
Vulcanus wil onder andere weten wat haar leden belangrijk vinden als het over de sociale huurvoorraad in een gemeente voor de komende jaren gaat. Dat kan en heeft Vulcanus via bewonersenquÍtes onder de leden vastgesteld.

De door Vulcanus geraadpleegde leden vinden de betaalbaarheid van wonen steevast het belangrijkst. Daarnaast worden het voldoende (snel) beschikbaar zijn, het up to date en duurzaam maken en houden van sociale huurwoningen en een prettige woonomgeving belangrijk gevonden. Weinig verrassende zwaartepunten, welke goed aansluiten op de volkshuisvestelijke prioriteiten welke de Rijksoverheid aan gemeenten en woningcorporaties voor de komende jaren oplegt. Echter het door politici opgelegde zwaartepunt huisvesting urgente doelgroepen ontbrak bij wat de leden van Vulcanus belangrijk vinden.

Speelveld ook belangrijk
Behoudens uitvinden wat door de achterban belangrijk wordt gevonden moet ook rekening gehouden worden met het speelveld en de speelruimte per gemeente en de daarbij behorende (vrij nieuwe) woningmarktregio’s. De met bijna 1,2 miljoen huishoudens grootste maar ook meteen erg arme woningmarktregio in Nederland is Haaglanden/Rijnmond/Midden-Holland. Er is geen regio waar de corporaties er slechter voor staan. Zelfs de regering viel in die arme regio op dat de woningcorporaties gemiddeld in Delft, Den Haag en Rotterdam zorgelijk weinig investeringsruimte per sociale huurwoning hebben.

Delft zit door eigen schuld (te veel risico’s bij bouwen genomen) financieel langdurig knijp en heeft geen zich op de gemeente richtende woningcorporatie meer binnen haar grenzen. Daar hoeft Delft niet over te jammeren, want alle wethouders en de gemeenteraad gaven jarenlang steeds positieve zienswijzen op fusies van in Delft actieve woningcorporaties af. De momenteel voor Delft belangrijke woningcorporaties Woonbron en Vestia moeten grootschalig investeren in Rotterdam en in Den Haag. Bovendien houden de ernstige (financiŽle) problemen bij de onder verscherpt overheidstoezicht staande saneringscorporatie Vestia de komende jaren niet op.
Sinds de Spoorzone in 2014 de gemeente Delft in financiŽle moeilijkheden bracht valt Delft in COELO onderzoek op als een bovengemiddeld tot zeer dure gemeente voor zowel huurders als woningeigenaren. Hierdoor kan Delft de gemeentelijke woonlasten concurrentieslag met de nabij gelegen gemeentes Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer niet aan.

Investeringsruimte corporaties erg verschillend
De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) is een indicatie over de beschikbare financiŽle ruimte voor het aantrekken van leningen door woningcorporaties voor (extra) huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering (waaronder verduurzaming) ten opzichte van alle bestaande plannen voor de komende 5 jaar. De bedragen worden bepaald door de Rijksoverheid en geven een doorkijkje van 5 jaar in de toekomst. De IBW 2021 en bijbehorende studies naar de opgaven en middelen van woningcorporaties in de 19 Nederlandse woningmarktregio’s tonen vanaf 2024 een zeer zorgwekkend beeld voor de woningmarktregio waartoe Delft behoort.  Die studies komen niet vanuit de gemeente of regio maar van de ministeries van Binnenlandse Zaken, FinanciŽn en Economische Zaken en Klimaat. Er is volgens deze ministeries een structurele onbalans tussen financiŽle middelen en strategische opgaves als zorgen voor voldoende betaalbare woningen, verduurzaming en verhinderen dat wijken niet achteruitgaan. Wat later in 2028 heeft de sociale huursector als geheel volgens de ministeries onvoldoende investeringsvermogen. Als we kijken naar enkele regionaal interessante woningcorporaties zijn er sterke verschillen.

DUWO heeft, wanneer zij wordt vergeleken met andere woningcorporaties, meer investeringsruimte dan de gemiddelde Nederlandse corporatie. DUWO kan daardoor de komende jaren een gematigd huurbeleid voeren (€ 255 per woning voor beschikbaar), haar woningen verbeteren en dus voor 2050 gaan verduurzamen (milieubewust van energie voorzien en isoleren) en ook nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Dat is gezien DUWO’s financieel solide positie en de actuele verduurzamingsopgave dat alle huurwoningen van woningcorporaties via woningverbetering in 2028 redelijk geÔsoleerd moeten zijn en in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij moeten zijn in orde. DUWO plant maar voor € 4.572 per woning aan verbeterinvesteringen en voor € 18.047 per woning aan nieuwbouwinvesteringen voor de komende 5 jaar. Landelijk staan bij de corporaties gemiddeld € 8.105 en € 14.791 per woning voor deze investeringen gepland. Dat duidt op achterblijvende verbeterambities en plannen bij DUWO en dat is helaas een structureel patroon. DUWO’s nieuwbouwplannen zijn op de studentenwoningenniche gericht en stranden geregeld op milieuregels en andere zaken die maatschappelijk belangrijker worden gevonden.

Het moment waarop de opgave door woningcorporaties niet meer uitgevoerd kan worden vanwege een tekort aan financiŽle middelen verschilt per regio, maar het eerste regionale knelpunt ontstaat al vanaf 2024 in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Dat is gedurende de huidige begrotingsperiode van corporaties (dPi tot en met 2025). Dat is ook terug te zien in de relatief lage investeringsvoornemens die corporaties in deze regio hebben: als enige regio in Nederland zijn hier minder investeringsplannen dan nodig is voor de opgave, waarmee het tekort zijn schaduw nu al vooruitwerpt. Daarbij speelt mee dat er in deze regio een zeer grote opgave ligt, terwijl de corporaties meestal slechts beperkte middelen hebben.

DUWO nam en neemt als financieel gezonde/rijke corporatie dus in Delft en de woningmarktregio een uitzonderingspositie in. DUWO werkt en denkt echter landelijk en heeft geen oog voor de toekomst van haar niet studenten woningbezit in de Delftse regio. Daarnaast zullen DUWO’s geplande nieuwbouwprojecten voor studenten gaandeweg steeds vaker in andere woningmarktregio’s verrijzen. Daarbij moet DUWO net als andere bouwlustigen hopen dat ze niet tegen bouwstopproblemen vanwege het milieu oplopen. Vooral in de Randstad blijft het voorlopig moeilijk om nieuwe woningen te bouwen wegens onvoldoende effect van milieumaatregelen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Daarnaast heeft DUWO al jaren problemen met het verwerven van bouwgrond. DUWO kan door het soort woningen wat zij wil bouwen minder voor bouwgrond betalen dan andere partijen die op dezelfde plek iets winstgevenders willen gaan bouwen. Hoe de sector als geheel er qua investeringsvermogen voorstaat ziet u terug in het Nederlands gemiddelde.

Uit de DUWO-meerjarenprognose 2021-2025 blijkt dat DUWO's financiŽle positie en toekomstverwachtingen zelfs zonder een cent huurverhoging laat staan gebruikmaking van eventuele extra huurverhogingsruimte de komende jaren solide en zeer positief zijn en blijven. De niet benutte investeringsruimte voor nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging van DUWO was volgens de Minister per 1 januari 2018 naar het zorgwekkende bedrag van € 720.500.000 opgelopen. Dat is 45% van de toenmalige totale bedrijfswaarde van DUWO en heel erg veel vergeleken met de andere in de Haaglanden Midden-Holland Rotterdam woningmarktregio actieve corporaties.
In 2020 was DUWO’s niet benutte vrije investeringsruimte opgelopen tot € 1.195.100.000 oftewel bijna 1,2 miljard euro. Dat is 61% van de toenmalig bedrijfs- of marktwaarde van DUWO.
In 2021 was DUWO’s niet benutte vrije investeringsruimte opgelopen tot € 1.489.100.000 oftewel bijna 1,5 miljard euro. Dat is 75% van de bedrijfs- of marktwaarde van DUWO.
IIn 2022 is DUWO’s niet benutte vrije investeringsruimte opgelopen tot € 1.931.076.000 oftewel ruim 1,9 miljard euro.

De standaard dooddoener voor dergelijke alarmerende luxe is dat de corporatie nog plannen voor de komende jaren moet ontwikkelen om die onbenutte investeringsruimte maatschappelijk zinnig te gaan besteden. Leuk verhaal, maar die plaat is door de top van DUWO al sinds 2016 grijsgedraaid. Er staan bij DUWO intern tot het jaar 2026 slechts 3.033 nieuw te bouwen woningen, 2.300 af te stoten woningen en voor € 33.225.000 aan woningverbeteringen gepland. De overheid beschouwd op een toenemend realistischere manier de maatschappelijke prestatieverwachtingen en werkt dus met andere cijfers dan menige woningcorporatie. In voldoende solide mate voor de overheid - en dus IBW waardig - heeft DUWO voor de komende 5 jaren per saldo een toename van het woningbezit met 733 woningen (+ 2,95%)  en voor € 33.255.000 aan woningverbeteringen (€ 1.340 per woning) gepland. De kosten van deze plannen komen op DUWO’s 1,5 miljard euro vrije investeringsruimte.

Vulcanus zou het prettig vinden als talmende en/of maatschappelijk onvoldoende adequaat presterende goed gevulde corporaties ter aanmoediging met stevige extra belastingen en heffingen vanuit de Rijksoverheid te maken krijgen om zich op hun kerntaak te gaan storten of anders financieel zwakke corporaties die liever geen rusthuis zijn te helpen

Verloren tijd
Van gemeentelijke en soms corporatiekant werd in 2017 en 2018 inzake de 4 prioriteiten van nationaal belang basale educatie en voorlichting richting de huurdersorganisaties geboden. De verantwoordelijke wethouders, DUWO en Vulcanus ontmoeten elkaar jaarlijks ťťn keer. Echt overleg vond daarbij niet plaats. De ‘cursus- bijeenkomsten’ werden soms gecombineerd met het uitdragen van B&W- en corporatiestandpunten, maar leverde niets concreets op. Helaas werd nooit aandacht besteed aan de financiŽle beleidscomponent en bestedingsruimte, terwijl Vulcanus opviel dat daarover niet of nauwelijks kennis voorhanden is en aanbood daarover basale educatie te verzorgen. Niet alle partijen raadpleegde hun achterban of deden anderszins aan relevant onderzoek ten behoeve van standpuntbepaling en visievorming. Daar waar extern positieve stappen waren genomen bevestigde de onderzoekresultaten de metingen van Vulcanus. Met andere woorden de prioriteiten, woonzorgen en problemen van DUWO huurders en die van de huurders van andere woningcorporaties lijken veel op elkaar Wat Vulcanus betreft kennen de betrokken partijen elkaar inmiddels goed genoeg en hebben de huurdersorganisaties zich een beeld kunnen vormen over waar zij over moeten nadenken. Wat opviel was het constante komen en gaan van (onervaren/interim) ambtenaren die vaak net zo plotseling als ze waren verschenen weer verdwenen.

Een nieuwe start of een mislukking?
In maart 2019 heeft Vulcanus de gemeente Delft aangesproken en haar zorgen aan de in 2018 begonnen Delftse wethouder Wonen, Wmo en sport Karin Schrederhof (PvdA) en een voor dit overleg nieuw aangestelde en na ongeveer een half jaar weer vertrokken beleidsambtenaar bekend gemaakt. In de ontmoeting werd door Vulcanus geen woord Frans gebruikt, omdat Vulcanus niet bestaat om voor de gezelligheid of ceremonieel ergens langs te komen of aan mee te doen. Omdat tripartiet overleg in Delft vooral uit rondfietsen en koffieleuten bestond en bestaat moet volgens de daarover bezorgde algemene ledenvergadering van Vulcanus gewaakt worden dat geen overdreven wissel wordt getrokken op de door hen aangestelde representanten. In april 2019 bleek dat de meeste representanten van andere huurdersorganisaties het prettig danwel gezellig vinden om dit proces omslachtiger dan nodig en moet uit te voeren. De gemeente kan goed leven met de insteek van Vulcanus om niet met meer dan drie (tri betekent 3 in het Grieks) partijen te proberen ergens tot overeenstemming over te komen en wacht het door DUWO te nemen initiatief om met Vulcanus en de gemeente een door DUWO te maken bod te bespreken af.

Het maatschappelijk schadelijke verkoopbeleid van DUWO en de onbegrijpelijke houding van de gemeente Delft daarin is en blijft een pijnpunt dat al meer dan 10 jaar speelt. De gemeente Delft zou het sieren daarin alsnog haar verantwoording te nemen en de voor haar burgers slecht uitpakkende Woonvisie Delft 2016-2023 eindelijk bij te gaan stellen.

DUWO brengt in 2020 net op tijd bod voor 2021 uit
Vulcanus waakt er ook dit jaar voor dat weinig functionele uitnodigingen of weinig belovend beleid voor de ledenachterban geen overdreven wissel trekken op de huurdersorganisatie. Vulcanus wil daarnaast bij de gemeente disproportionele belasting rond tripartiet overleg voorkomen, zolang Vulcanus zich (nog) niet voldoende met een bod van DUWO kan verenigen.

DUWO heeft haar bod over wat zij in 2020 wil gaan doen, zoals het hoort en op de laatst mogelijke dag, op 30 juni aan Vulcanus ter kennis gebracht en tevens net op tijd naar de gemeente verstuurd. De gemeente Delft werd vanuit DUWO gemeld dat over de prestatieafspraken over 2020 (en voorgaande jaren) geen opmerkingen vanuit Vulcanus zijn gemaakt en dat is onjuist. Op strategisch niveau en daarmee over de te varen koers bestaan sinds jaren fundamentele opvattingsverschillen tussen Vulcanus en DUWO en soms ook met overige derden. Dat en de reeks sinds jaren bestaande pijnpunten rond prestatieafsprakenonderwerpen - zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid - welke met drie partijen tot prestatieafspraken komen tot nu toe belemmeren, zijn bij DUWO en de gemeente Delft bekend.

In 2019 deed DUWO een soortgelijk bod als in 2020. Vulcanus is dus zoals de laatste jaren op belangrijke onderdelen niet enthousiast over het bod van DUWO, waardoor geen sprake is van een gezamenlijk bod. Omdat DUWO op voorhand het kritische oordeel van Vulcanus per door DUWO aangekaarte deelonderwerp kan voorspellen, hoeven Vulcanus en DUWO elkaar niet te overtuigen van elkaars al jaren afwijkende standpunten.

Het onderwerp betaalbaarheid is bij iedere financieel gezonde woningcorporatie geen super spannend onderwerp meer door bestaande wetgeving. Huurdersorganisaties hoeven voornemens van corporaties waar zij niet blij mee zijn niet te belonen met de mogelijkheid om extra huurpenningen te innen. Op de andere voor de leden van Vulcanus belangrijke punten en diverse overheidsprioriteiten is DUWO volgens haar bod niet van plan iets in 2021 te ondernemen. De beschikbaarheid van niet studenten huurwoningen wil DUWO verder laten afnemen, er zijn plannen om zonder noodzaak woningen te verkopen, huren onnodig te verhogen en plannen tot het up to date brengen of duurzamer maken van gedateerde woningen worden nauwelijks opgevoerd. Voorts constateert Vulcanus dat de (voorgenomen) maatschappelijke/volkshuisvestelijke prestaties te gering zijn in verhouding tot DUWO’s royale investeringsruimte.

Bij DUWO is in 2018 een voorzichtige start gemaakt met het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid. Positief nieuws rond de jaarwisseling 2018/2019 was dat DUWO dat binnen de daarvoor gegeven 30 jaar tijd gaat lukken zonder daarbij financieel risico te hoeven aangaan. De woningen waarin de meeste leden van Vulcanus wonen komen volgens DUWO allemaal in aanmerking voor verduurzaming/verbetering. Voor DUWO gaat de enorme klus om hun woningvoorraad CO2 neutraal te maken ongeveer € 350.000.000 (350 miljoen) oftewel 30 jaar lang ongeveer 11,7 miljoen per jaar kosten. Omdat de planning in de kinderschoenen staat en de finish in 2050 ligt wordt hierover vanuit DUWO voorlopig nog niet met huurders gecommuniceerd. Al met al zal de politiek gelukkig zijn dat DUWO op tijd kan leveren. Dat het binnen 30 jaar kunnen verduurzamen van corporatiewoningen in de regio geen vanzelfsprekendheid is laten Vestia en Woonbron zien. Daar is geen ruime investeringsruimte beschikbaar voor deze enorme opgave. Vidomes denkt over het verduurzamen ongeveer 100 jaar te gaan doen. DUWO is in de regio een positieve uitzondering.

Huurdersorganisatie Vulcanus gaat de prestatieafspraken voor 2021 niet tekenen
Zowel huurdersorganisaties als gemeentes moeten zich jaarlijks afvragen en liefst toetsen of de woningcorporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid bijdraagt aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat geldt in de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is. Daar zijn handige beoordelingshulpmiddelen voor, maar die moeten wel worden begrepen en actief kunnen worden gebruikt door huurdersorganisaties en gemeenten. Daar schort het in de praktijk nogal eens aan.

Omdat DUWO onvoldoende prestaties voor wat betreft het voldoende (snel) beschikbaar zijn, het up to date en duurzaam maken en houden van sociale huurwoningen en betaalbaarheid bood kon Vulcanus zich onvoldoende met het bod van woningcorporatie DUWO verenigen. Dat geldt ook voor de neerslag van de visie en beleid over wonen van de gemeente Delft. Hierdoor ontbreekt een inhoudelijke gezamenlijke basis om ons aan afspraken, welke op cruciale punten tegen de visie van Vulcanus indruisen, te committeren. DUWO en het College van B&W weten welke punten dat zijn.

Daarnaast constateert Vulcanus dat DUWO’s voorgenomen maatschappelijke/volkshuisvestelijke bijdrage te mager is in verhouding tot DUWO’s niet benutte investeringsruimte voor nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging. Deze is inmiddels opgelopen naar € 1,5 miljard voor de komende 5 jaar. Dat is een uitdaging om met DUWO volgend jaar buiten de ingesleten denkpatronen en bestaande plannen binnen en rond DUWO rond te kijken hoe het anders kan. DUWO en iedere andere woningcorporatie heeft een helder opgedragen taak; zorgen dat alle mensen met een laag inkomen betaalbaar en goed kunnen wonen. Dat lukt niet, omdat onder andere DUWO al jaren vlijtig sociale huurwoningen onttrekt in Delft, waar aantal voor niet-studenten beschikbare sociale huurwoningen van 18.408 op 49.199 woningen in 2015 terugliep naar 17.897 op in totaal 50.904 woningen in 2020.

Het in het DUWO bod opgevoerde huurbeleid, waar Vulcanus in september 2020 DUWO al negatief over adviseerde, en de bestaande huurwetgeving was een andere reden om niet te tekenen. Daarmee werd de kans geminimaliseerd dat leden van Vulcanus te maken kunnen krijgen met een onnodig hoge huurverhoging.

Alles overziend heeft het overleg tussen DUWO, Vulcanus en de gemeente Delft sinds 2016 niet gebracht wat ervan wordt gehoopt. Het is een gemiste kans dat het maar niet lukt om samen met DUWO en de gemeente Delft tot consensus te komen over wat DUWO in Delft een jaar later maatschappelijk wil/redelijkerwijs hoort te presteren. Hopelijk kan in de toekomst daadwerkelijk over niet altijd parallel lopende ambities en visies binnen de daarvoor bestaande investeringsruimte en -grenzen gaan worden nagedacht en een en ander voor alle partijen op een acceptabele manier op papier belanden.

Scheiden der markten
Vulcanus mijdt bewust het bijwonen van tijdrovende inefficiŽnte luister- en praatsessies met ambtenaren, medewerkers van woningcorporaties en afgevaardigden van andere huurdersorganisaties. De manier waarop tripartiet wordt overlegd moet wat Vulcanus betreft grondig op de shop om een toegevoegde waarde te kunnen worden. Nu is het vooral een wettelijk verplicht nummer dat tegen bezigheidstherapie voor woningcorporaties, gemeentelijke politici en ambtenaren aanleunt. Dit moet voor de bij DUWO bestuurlijk verantwoordelijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en voor het woonbeleid aansprakelijke politici aanleiding zijn om de toekomst ambitieus, vraaggericht en klantgericht tegemoet te treden. Dit om voldoende te (gaan) presteren op die vlakken die huishoudens met lage inkomens en dus hun klanten en maatschappij het belangrijkst vinden.

Dat Vulcanus als huurderorganisatie voor haar achterban en burgers slechte afspraken niet wil tekenen met de gemeente Delft en de bijbehorende woningcorporatie is minder opmerkelijk aan het worden. De organisatie namens Vestia huurders tekent sinds 2020 niet voor Vestia’s bod aangaande betaalbaarheid (huurverhoging), kwaliteit en duurzaamheid, omdat ze de  prijs-kwaliteitsverhouding van de huurwoningen van woningcorporatie Vestia ondermaats vindt.

Bergopwaarts
Woningbouwvereniging Bergopwaarts zond een plichtmatig overzicht van voorgenomen activiteiten naar Vulcanus en de gemeente Delft. De Bergopwaarts directeur-bestuurder gaf behoudens dat zij voor Delft per saldo niets wil betekenen meteen aan dat Bergopwaarts niet (structureel) aan (tripartiet) prestatieafspraken overleg in Delft wil deelnemen.

Regionale prestatieafspraken
Stadsgewest Haaglanden, kortweg Haaglanden, was een plusregio in Zuid-Holland die de uit 9 gemeenten bestaande gehele Haagse agglomeratie omvatte. Het stadsgewest maakte deel uit van de Zuidvleugel van de Randstad. Op 1 januari 2015 is Stadsgewest Haaglanden opgeheven en opgegaan in de 23 gemeenten omvattende Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Op woonvlak werd in 2015 een Bestuurlijke Tafel Wonen in de woningmarktregio ‘Haaglanden’ door de gemeentes Delft, Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer opgericht om regionale samenwerking in een lichtere informele vorm te kunnen voortzetten. Deze Bestuurlijke Tafel Wonen heeft het tot nu toe geen contact Vulcanus ergens over opgenomen.

In 2014 heeft het bestuur Vulcanus met een aantal andere bestuurders van huurdersorganisaties welke niet in Delft actief waren met gemeentes en woningcorporaties meegedacht over de nota Regionale Prestatieafspraken Haaglanden. Deze nota gold voor het tijdvak 2015-2018 en werd een half jaar na opheffing van Haaglanden tussen 9 voormalige Haaglanden gemeenten en de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), welke 15 woningcorporaties representeerde, getekend. De “regionale afspraken” zijn niet bindend. Bij een geschil wordt er onderling overleg gevoerd. Er is geen mogelijkheid om een geschil via een rechter te laten beslechten.
Sinds de opheffing van Stadsgewest Haaglanden beschouwt Vulcanus de SVH niet meer als een verlengstuk van een aantal zelfstandig opererende woningcorporaties. De SVH verricht sinds de opheffing van Haaglanden hoofdzakelijk voor de 15 woningcorporaties die lid van de SVH zijn de woonruimteverdeling. De leiding van de via huurinkomsten gesubsidieerde SVH ging veelal overbodige activiteiten zitten optuigen om overtollig geworden SVH personeel bezig te kunnen blijven houden.
Eind 2017 ging de SVH verkennen of zij naast representant/dienstverlener voor verhuurders ook toekomst heeft in de huurdersbelangenbehartiging. Het nastreven van dergelijke rolvervuiling zet de deur open voor ongewenste belangenverstrengelingen en ondoorzichtige procedures en verhoudingen. De wetgever/overheid heeft niet voor niets bedacht om de rollen van gemeentes, woningcorporaties en huurdersorganisaties gescheiden te houden om meerwaarde te kunnen creŽren.

Begin 2018 ontving Vulcanus van de SVH bericht dat zij met de gemeentes waaruit Haaglanden ooit bestond nieuwe regionale prestatieafspraken voor de periode 2019-2022 wil gaan opstellen.
De SVH had intern besloten om de huurdersstem indirect bij het maken van nieuwe regionale prestatieafspraken te willen gaan betrekken. Dat moet volgens de SVH via tussenkomst van een door de SVH betaald extern bureau welke de huurdersorganisaties moet vertegenwoordigen. Het initiatief van de SVH lijkt wellicht sympathiek, maar is bij even doordenken vreemd en zelfs onbezonnen. Huurdersorganisatie Vulcanus maakt logischerwijs geen deel uit van de verhuurdersorganisatie SVH. Bovendien kan Vulcanus zich niet door een externe partij laten vertegenwoordigen. Vulcanus zal dus geen energie steken in initiatieven welke door inschakeling van het door de SVH ingehuurde bureau ‘De Nieuwe Wind‘ of een andere externe partij op voorhand directe inbreng vanuit Vulcanus verstoort of uitsluit. Externe partijen kunnen dus nergens de indruk wekken (mede) namens Huurdersorganisatie Vulcanus te communiceren, laat staan Vulcanus ergens te vertegenwoordigen. De SVH werd per brief over getrapt vormgegeven initiatieven en de negatieve zienswijze van Vulcanus daarover geÔnformeerd. Daarnaast werd de SVH verzocht de zienswijze van Vulcanus ter kennis te brengen aan het bureau ‘De Nieuwe Wind’, de relevante wethouders van de Bestuurlijke Tafel Wonen in de woningmarktregio ‘Haaglanden’ gemeentes, hun leden en alle overige hen bekende relevante partijen.

Als gemeentes, woningcorporaties of belangenorganisaties behoefte hebben aan opvattingen of inbreng van Vulcanus of Vulcanus ergens bij willen betrekken, zullen ze daarvoor rechtstreeks bij Vulcanus moeten aankloppen. Dat kan dan afwegen of zo’n verzoek voldoende toegevoegde waarde voor de leden van Vulcanus heeft of kan hebben.

Sindsdien bleek dat er geen nieuwe regionale prestatieafspraken voor de periode 2019-2022 zijn opgesteld. De vroegere regionale prestatieafspraken zijn eind 2018 stilletjes verlopen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [BewonersenquÍte] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]