Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Overeenkomsten

Hieronder treft u door de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus aangegane van kracht zijnde overeenkomsten aan.
Het bestuur van Vulcanus mag niet zomaar een overeenkomst met een externe partij als Stichting DUWO aangaan. Hiervoor is vooraf toestemming van de algemene ledenvergadering van Vulcanus nodig.

Bewerkersovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens
De algemene ledenvergadering van Vulcanus heeft, zoals aan DUWO begin 2015 werd toegezegd, ter besluitvorming kennisgenomen van een door DUWO aan Vulcanus aangeboden bewerkersovereenkomst. De ledenvergadering was van opvatting dat de door DUWO aangeboden bewerkersovereenkomst in het geval van Vulcanus een overbodige uitwisseling van persoonsgegevens en een terugkeer naar een reeds gecorrigeerde situatie be´nhoud en strijdig is met binnen Vulcanus geldende bepalingen. De ledenvergadering was content dat conform het Vulcanus privacy beleid tussen Vulcanus en DUWO of met andere derden geen uitwisseling van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en is van opvatting dat dergelijke uitwisselingen voor Vulcanus ongewenst noch noodzakelijk zijn en blijven.

Omdat de opvatting van de ledenvergadering te voorzien was en om DUWO ter wille te zijn heeft het Vulcanus bestuur een andere concept bewerkersovereenkomst aan DUWO aanboden welke voldoet aan algemene Nederlandse en Europese wetgeving en voor binnen Vulcanus geldende regels inzake privacy en het lidmaatschap van de vereniging. De Vulcanus versie van de overeenkomst dekte wat partijen willen, namelijk een artikelsgewijze neerslag waaraan partijen in de praktijk moeten voldoen als het gaat over uitwisseling van persoonsgegevens indien noodzakelijk.

De ledenvergadering was tevreden over het initiatief van haar bestuur richting DUWO in dezen en besloot het Vulcanus bestuur goedkeuring te verlenen om de Vulcanus versie van de bewerkersovereenkomst in de toekomst te tekenen indien DUWO dat wenst. Op 7 april 2015 werd de Bewerkersovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens door de besturen van Vulcanus en DUWO ondertekend.

Privacybeleid Vulcanus
Binnen Huurdersorganisatie Vulcanus is een strikt “vraag niets, meldt niets” privacybeleid van kracht, waardoor Vulcanus functionarissen geen gegevens mogen opvragen bij noch aannemen van of verstrekken aan derden waarop de afgeschafte Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is of kan zijn. Tevens zal Huurdersorganisatie Vulcanus derden niet vrijwaren tegen en schadeloos houden voor alle aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van, of die verband houden met, een werkelijke of vermeende schending van toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes ter zake van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval mede begrepen de  AVG.

Praktische gevolgen
Omdat het Vulcanus privacybeleid gewoon van kracht blijft zal Vulcanus in de praktijk DUWO nooit om een verstrekking van persoonsgegevens uit haar incassoadministratie verzoeken, zolang hiertoe geen wettelijk aan Vulcanus opgelegde verplichting bestaat. Ingeval DUWO ooit verzoekt om een verstrekking van persoonsgegevens uit de ledenadministratie zal Vulcanus, zolang hiertoe geen wettelijk aan Vulcanus opgelegde verplichting bestaat, geen persoonsgegevens uit haar ledenadministratie aan DUWO verstrekken.

De bewerkersovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens van 7 april 2015 voldoet niet aan de sinds 25 mei 2018 geldende AVG. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de verplichte uitgangspunten en eis dat verantwoordelijken daadwerkelijk actief moeten toezien op naleving van beveiligingsverplichtingen ingeval zij deze extern laten verwerken. Ook het recht daartoe is niet bedongen. De intentie van Vulcanus achter deze overeenkomst was om sowieso op basis van het intern geldende privacybeleid nooit dergelijke gegevens met DUWO te (gaan) delen. De overeenkomst uit 2015 met DUWO behoeft vanuit Vulcanus dus geen aanpassing tot een nieuwe aan de AVG voldoende verwerkersovereenkomst.

Om deze documenten te kunnen bekijken heeft u een programma dat PDF-bestanden kan lezen nodig.
Adobe Reader is een gratis te downloaden programma, waarmee u PDF-bestanden kunt lezen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Overeenkomsten] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]