Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
7 april 2021

Organisatie

Huurdersorganisatie Vulcanus kan door allerlei mogelijke (door DUWO beleidsmatig nagestreefde) vervreemdingscenario’s buiten haar wil inzake het achterliggende woningbezit niet in een kwetsbare organisatiestructuur functioneren. Daarom werd gekozen voor een pragmatische efficiŽnte organisatiestructuur met voldoende kennis-, kwaliteit- en slagkrachtniveau, welke de toekomst en continuÔteit van de huurdersorganisatie zoveel mogelijk borgt. Door het bij DUWO van de meeste woningcorporaties afwijkende beleid is de organisatie en werkwijze bij Vulcanus dus ietsje anders dan bij de meeste huurdersorganisaties.

Ledenvergadering
Het hoogste bestuurlijk orgaan binnen de vereniging is de algemene ledenvergadering. Hier worden alle belangrijke beslissingen door de leden zelf genomen. Voor ledenvergaderingen worden alle leden van de vereniging uitgenodigd. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende taken zijn het behandelen en goedkeuren van de jaarstukken en toekomstplannen van Vulcanus. Er worden ook projecten in opdracht gegeven en er wordt beslist over organisatorische zaken als hoe om te gaan met mogelijke toekomstige speelveldveranderingen en uitdagingen.

Bestuur
Verder kent Vulcanus onder de titel bestuur een orgaan, bestaande uit leden, geworven en aangesteld door de ledenvergadering op basis van hun affiniteit met wonen en volkshuisvesting, alsmede op basis van hun geschiktheid om hun kerntaken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het bestuur draagt in opdracht van de ledenvergadering zorg voor het interne functioneren van de vereniging.

Vertegenwoordiger
Door de vereniging is een vertegenwoordiger aangewezen die de vereniging kan en mag vertegenwoordigen en daarnaast belast is met het dagelijks functioneren van de vereniging. De vertegenwoordiger is gebonden aan dezelfde eisen en regels als het bestuur. Om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat de vertegenwoordiger namens de vereniging handelt is deze de titel van ‘algemeen procuratiehouder’ verleend.

Werkwijze
De behandeling van alle onderwerpen waar de verhuurder haar huurdersorganisatie over moet informeren en de huurdersorganisatie de verhuurder op kan adviseren of mee kan instemmen verloopt schriftelijk. Sinds december 1998 wil de wetgever dat zo. De wetgever heeft naast een groeiende onderwerpenlijst steeds uitvoeriger uitgewerkt hoe en wanneer dat moet. Vulcanus richt zich in de praktijk vooral op strategisch niveau en daarmee over DUWO’s (te varen) koers. Denk daarbij aan wat woningcorporatie DUWO maatschappelijk wil/redelijkerwijs kan en/of hoort te presteren. Daarover bestaan sinds jaar en dag fundamentele opvattingsverschillen tussen Vulcanus en DUWO en soms ook met overige derden. Hierover communiceert Vulcanus naar buiten duidelijk wat, gecombineerd met een zakelijk werkwijze, soms verwarrend of onverholen kritisch overkomt op buitenstaanders.
Omdat de wetgever naar genoegen van Vulcanus de behandeling van de belangrijke onderwerpen heeft bepaald is overleg met DUWO niet dikwijls nodig. De door de COVID-19-crisis verhoogde vergaderdrempel liet zelfs zien dat dit in het verleden in overdaad plaatsvond. Eenmaal per jaar moet door de verhuurder echter overleg aan haar huurdersorganisaties en bewonerscommissies worden aangeboden, niet zijnde een overleg over verstrekte informatie over de door de wetgever bepaalde belangrijke onderwerpen. Het is niet makkelijk voor DUWO daarvoor een interessant agenda onderwerp te bedenken en het enthousiasme over het bijstellen van de DUWO-koers is bij de top van DUWO sowieso gering. Ingeval overleg met DUWO nodig mocht zijn kan de vertegenwoordiger worden vergezeld door een of meerdere huurder(s), zodat er voor de verhuurder een duidelijke band blijft bestaan met hen.

Ontstaansgeschiedenis Vulcanus
De aanleiding voor de oprichting van Vulcanus was dat de Neutrale Woningbouwvereniging “Hof van Delft” zichzelf op 4 september 1995 omzette van een vereniging naar een stichting om de Delftse jongerenhuisvester Stichting SDSH te kunnen verkrijgen. Hierdoor werd een nieuwe opzet voor het behartigen van de belangen van de huurders nodig. Op 21 november 1995 verkreeg de inmiddels Woningstichting Hof van Delft genaamde woningcorporatie via een juridische fusie de jongerenhuisvester Stichting SDSH en wijzigde haar naam in Stichting Duwo, Uw Partner in Wonen. Een dergelijke fusie houdt een volledige juridische samensmelting van verschillende rechtspersonen in. Door zo’n fusie verkrijgt de verkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen (alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en overige verplichtingen) van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel. De huur- en andere overeenkomsten die een verdwenen verhuurder met haar huurders is aangegaan worden door de verkrijgende verhuurder overgenomen en blijven onveranderd van kracht.
Bij de oprichting van Vulcanus begin 1996, van wat toen de Vereniging Huurdersraad Vulcanusweg heette, werd aanvankelijk niet gekozen voor belangenbehartiging op grond van onafhankelijkheid van de woningcorporatie. Dat lijkt nu vreemd, maar de Wet op het overleg huurders verhuurder die het begrip huurdersorganisatie in het leven riep bestaat sinds 1 december 1998.
Het tegenwoordig lastig te duiden begrip Vulcanusweg kwam van het adres Vulcanusweg 267 in Delft, waar Hof van Delft/Stichting Duwo, Uw Partner in Wonen in 1995 gevestigd was. Nadat de woningcorporatie een pand aan de Marlotlaan 5 in Delft betrok, werd het pand Vulcanusweg 267 in 1998 verkocht aan een kindercentrum.

21ste eeuw
In de 21ste eeuw werd door Vulcanus ingespeeld op verschillende belangrijke ontwikkelingen in de werkomgeving van Vulcanus en werd de vereniging een zelfstandige huurdersorganisatie. In 2011 werd de naam Vereniging Huurdersraad Vulcanusweg gewijzigd in Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus. Reden daarvoor was dat bijna iedereen de huurdersorganisatie ‘Vulcanus’ was gaan noemen. In 2020 stapte Vulcanus over op een minder kwetsbare organisatiestructuur en efficiŽntere werkwijze.

Ook bij de woningcorporatie stond de tijd niet stil. In 2003 werd de naam Stichting Duwo, Uw Partner in Wonen gewijzigd in Stichting Duwo. In 2005 verkreeg Stichting Duwo via een fusie de Amstelveense Intermezzo Stichting voor Jongeren Huisvesting. In 2013 werd de naam van de Stichting Duwo bij het via een fusie verkrijgen van de in financiŽle problemen verkerende Leidse Stichting SLS Wonen gewijzigd in Stichting DUWO. DUWO is trouwens geen afkorting van iets of zo. Het is een niet bestaand woord wat uitspreekbaar is. In 2015 werden de taken van alle woningcorporaties wettelijk ingeperkt. Er kwam een nieuwe Woningwet, waarin werd vastgelegd dat de woningcorporaties zich moeten concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen (de kerntaak) en enkele andere maatschappelijke taken. De Woningwet 2015 noemt dit: diensten van algemeen economisch belang (daeb). De top van DUWO vond inmiddels dat DUWO ‘bijzonder’ en eigenlijk geen woningcorporatie is en worstelt sindsdien met de ook voor DUWO geldende wettelijke regels en taakstelling. Eind 2016 werd DUWO 100, omdat DUWO op 8 november 1916 is opgericht onder de naam Neutrale CoŲperative Bouwvereniging “Hof van Delft” G.A. en bij Koninklijk Besluit van 6 december 2016 nummer 287 is toegelaten in de zin van de Woningwet. In 2018 mislukte een fusiepoging tussen Stichting DUWO en de Utrechtse Stichting Studenten Huisvesting tijdens de verkennende fase en werd de Woningwet verder aangescherpt wat voor DUWO gevolgen had. Zo moest en werd het doel van Stichting DUWO in januari 2019 door de DUWO top aangepast aan de Woningwet. Stichting DUWO is sindsdien als ‘toegelaten instelling’ (een chique wettelijke naam voor een woningcorporatie) als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam. Zoals de Woningwet voorschrijft werd de vroegere statutaire doelfocus op speciale vormen van huisvesting (voor studenten/jongeren) beŽindigd. Slechts DUWO’s woningenbestand bestaat voor een belangrijk deel uit studentenwoningen en is daardoor onevenwichtig opgebouwd.
De geschiedenis van woningcorporaties die ver van het door de Woningwet voor woningcorporaties voorgeschreven kerntaak, zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen, zijn of waren afgedreven of anderszins dachten ‘bijzonder’ te zijn leert dat die vaak niet meer bestaan of worstelen met (financiŽle) problemen.

Bewonerscommissies sinds 2009 zelfstandig
Vroeger konden buurt- en compexgewijze bewonersvertegenwoordigingen - welke in de praktijk bewonerscommissies worden genoemd - deel uitmaken van de Vulcanus organisatie.
Deze commissies hebben vanuit de overheid in 2009 een zelfstandige  wettelijke status gekregen. Hierdoor beschikken zij sindsdien buiten huurdersorganisaties als Vulcanus om over eigen, zelfstandige verantwoordelijkheden, rechten en bevoegdheden.
Omdat Vulcanus bewonerscommissies belangrijk vindt en een warm hart toedraagt bleef en blijft Vulcanus informeel met diverse buurt- en complexgewijze bewonersvertegenwoordigingen samenwerken.

Elders op deze website treft u meer over de bewonerscommissies waarmee Vulcanus samenwerkt aan.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]