Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
16 juli 2020

Organisatie

Ledenvergadering
Het hoogste bestuurlijk orgaan binnen de vereniging is de ledenvergadering. Hier worden alle belangrijke beslissingen door de leden zelf genomen. Voor ledenvergaderingen worden alle leden van de vereniging uitgenodigd. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende taken zijn het behandelen en vaststellen van de jaarstukken van Vulcanus en het benoemen van bestuursleden.

Bestuur
Verder kent Vulcanus onder de titel bestuur een executief orgaan, bestaande uit een aantal personen, geworven en aangesteld door de ledenvergadering op basis van hun affiniteit met wonen en volkshuisvesting, alsmede op basis van hun geschiktheid om diverse kerntaken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het bestuur draagt dus in opdracht van de ledenvergadering zorg voor het dagelijks functioneren van de vereniging.

Het bestuur van Vulcanus bestaat op dit moment uit de volgende 3 personen:

JC vierkant WG vierkant1

           Cees van der Meer                              Jan Kosten                                      Wim Gruwel
                  voorzitter                              secretaris tot 27 maart 2019                       penningmeester

Ontstaansgeschiedenis Vulcanus
De aanleiding voor de oprichting van Vulcanus was dat de Neutrale Woningbouwvereniging “Hof van Delft” zichzelf op 4 september 1995 omzette van een vereniging naar een stichting om de Delftse jongerenhuisvester Stichting SDSH te kunnen verkrijgen. Hierdoor werd een nieuwe opzet voor het behartigen van de belangen van de huurders nodig. Op 21 november 1995 verkreeg de inmiddels Woningstichting Hof van Delft genaamde woningcorporatie via een juridische fusie de jongerenhuisvester Stichting SDSH en wijzigde haar naam in Stichting Duwo, Uw Partner in Wonen. Een dergelijke fusie houdt een volledige juridische samensmelting van verschillende rechtspersonen in. Door zo’n fusie verkrijgt de verkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen (alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en overige verplichtingen) van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel. De huur- en andere overeenkomsten die een verdwenen verhuurder met haar huurders is aangegaan worden door de verkrijgende verhuurder overgenomen en blijven onveranderd van kracht.
Bij de oprichting van Vulcanus begin 1996, van wat toen de Vereniging Huurdersraad Vulcanusweg heette, werd aanvankelijk niet gekozen voor belangenbehartiging op grond van onafhankelijkheid van de woningcorporatie. Dat lijkt nu vreemd, maar de Wet op het overleg huurders verhuurder die het begrip huurdersorganisatie in het leven riep bestaat sinds 1 december 1998.
Het tegenwoordig lastig te duiden begrip Vulcanusweg kwam van het adres Vulcanusweg 267 in Delft, waar Hof van Delft/Stichting Duwo, Uw Partner in Wonen in 1995 gevestigd was. Nadat de woningcorporatie een pand aan de Marlotlaan 5 in Delft betrok, werd het pand Vulcanusweg 267 in 1998 verkocht aan een kindercentrum.

21ste eeuw
In de 21ste eeuw werd door een vernieuwd bestuur van Vulcanus ingespeeld op verschillende belangrijke ontwikkelingen in de werkomgeving van Vulcanus en werd de vereniging een zelfstandige huurdersorganisatie. In 2011 werd de naam Vereniging Huurdersraad Vulcanusweg gewijzigd in Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus. Reden daarvoor was dat bijna iedereen de huurdersorganisatie ‘Vulcanus’ was gaan noemen.

Ook bij de woningcorporatie stond de tijd niet stil. In 2003 werd de naam Stichting Duwo, Uw Partner in Wonen gewijzigd in Stichting Duwo. In 2005 verkreeg Stichting Duwo via een fusie de Amstelveense Intermezzo Stichting voor Jongeren Huisvesting. In 2013 werd de naam van de Stichting Duwo bij het via een fusie verkrijgen van de in financiŽle problemen verkerende Leidse Stichting SLS Wonen gewijzigd in Stichting DUWO. DUWO is trouwens geen afkorting van iets of zo. Het is een niet bestaand woord wat uitspreekbaar is. In 2015 werden de taken van alle woningcorporaties wettelijk ingeperkt. Er kwam een nieuwe Woningwet, waarin werd vastgelegd dat de woningcorporaties zich moeten concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen (de kerntaak) en enkele andere maatschappelijke taken. De Woningwet 2015 noemt dit: diensten van algemeen economisch belang (daeb). De top van DUWO vond inmiddels dat DUWO ‘bijzonder’ en eigenlijk geen woningcorporatie is en worstelt sindsdien met de ook voor DUWO geldende wettelijke regels en taakstelling. Eind 2016 werd DUWO 100, omdat DUWO op 8 novmber 1916 is opgericht onder de naam Neutrale CoŲperative Bouwvereniging “Hof van Delft” G.A. en bij Koninklijk Besluit van 6 december 2016 nummer 287 is toegelaten in de zin van de Woningwet. In 2018 mislukte een fusiepoging tussen Stichting DUWO en de Utrechtse Stichting Studenten Huisvesting tijdens de verkennende fase en werd de Woningwet verder aangescherpt wat voor DUWO gevolgen had. Zo moest en werd het doel van Stichting DUWO in januari 2019 door de DUWO top aangepast aan de Woningwet. Stichting DUWO is sindsdien als ‘toegelaten instelling’ (een chique wettelijke naam voor een woningcorporatie) uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam. Zoals de Woningwet voorschrijft werd de vroegere statutaire doelfocus op speciale vormen van huisvesting (voor studenten/jongeren) beŽindigd.
De geschiedenis van woningcorporaties die ver van het door de Woningwet voor woningcorporaties voorgeschreven kerntaak, zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen, zijn of waren afgedreven of anderszins dachten ‘bijzonder’ te zijn leert dat die vaak niet meer bestaan of worstelen met (financiŽle) problemen.

Als u geÔnteresseerd bent in aanvullende informatie over hoe Vulcanus organisatorisch in elkaar steekt, kunt u hiervoor de Informatiefolder voor DUWO huurders raadplegen.

Bewonerscommissies sinds 2009 zelfstandig
Vroeger konden buurt- en compexgewijze bewonersvertegenwoordigingen - welke in de praktijk bewonerscommissies worden genoemd - deel uitmaken van de Vulcanus organisatie.
Deze commissies hebben vanuit de overheid in 2009 een zelfstandige  wettelijke status gekregen. Hierdoor beschikken zij sindsdien buiten huurdersorganisaties als Vulcanus om over eigen, zelfstandige verantwoordelijkheden, rechten en bevoegdheden.
Omdat Vulcanus bewonerscommissies belangrijk vindt en een warm hart toedraagt bleef en blijft Vulcanus informeel met diverse buurt- en complexgewijze bewonersvertegenwoordigingen samenwerken.

Elders op deze website treft u meer over de bewonerscommissies waarmee Vulcanus samenwerkt aan.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]