Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
7 april 2021

Lid worden van Huurdersorganisatie Vulcanus

Iedere huurder van een woning of woongelegenheid van woningcorporatie DUWO of in beheer bij DUWO kan door lid te worden zich aansluiten bij de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus.
Het lidmaatschap van Vulcanus is niet afhankelijk van in welke gemeente u woont, hoe uw huishouden is samengesteld, of dat u jong, oud, studerend, werkend, gepensioneerd of iets anders bent.

Lidmaatschap aanvragen
Lid worden van Huurdersorganisatie Vulcanus kan door u schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij ons aan te melden. Vermeld bij uw aanmelding altijd uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Er zijn een paar zaken waar u rekening mee moet houden. De belangrijkste daarvan zijn:

  • U moet een woning of woongelegenheid van woningcorporatie DUWO of in beheer bij DUWO huren.
  • U mag niet aangesloten of betrokken zijn bij een andere (huurders)organisatie welke een soortgelijk doel als Vulcanus nastreeft bij woningcorporatie DUWO of werken voor DUWO.
  • Leden van Vulcanus betalen een maandelijkse bijdrage van € 0,50 aan de vereniging. De ledencontributie kunt u desgewenst via DUWO afdragen aan Vulcanus via de maandelijkse huur.

Omdat Vulcanus is ingericht als een laagdrempelige vereniging voldoen de aanvragers bijna altijd aan de lidmaatschapsvereisten. Aanvragers die tot lid zijn toegelaten ontvangen hierover normaal gesproken geen bericht.
Aanvragers die onverhoopt niet tot lid kunnen worden toegelaten ontvangen hierover een mededeling.

Verhuizen
Mocht u lid van Huurdersorganisatie Vulcanus zijn en gaan verhuizen naar een ander pand van of in beheer bij DUWO stuur of mail ons dan uw adreswijziging, zodat wij uw verhuizing in onze ledenadministratie kunnen verwerken. Vermeld bij uw verhuisbericht altijd de verhuisdatum, uw naam, adres, postcode en woonplaats en uw nieuwe adres, postcode en woonplaats.

Lidmaatschap opzeggen
Zonder een door het lid gedagtekende en ondertekende brief of schriftelijke verklaring in de administratie van de vereniging kan de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus een lid niet uitschrijven. Het telefonisch of per e-mail opzeggen van uw lidmaatschap is dus niet mogelijk. Als u uw lidmaatschap van Huurdersorganisatie Vulcanus wilt opzeggen moet u dat dus altijd minstens een maand van tevoren schriftelijk per brief of met een op het secretariaat afgegeven schriftelijke verklaring aan Vulcanus meedelen. Vermeld bij uw opzegging altijd uw naam, adres, postcode en woonplaats, de gewenste opzeggingsdatum en voorzie uw brief of verklaring van een datering en uw handtekening. Als u door verhuizing het woningbezit van woningcorporatie DUWO of een woning welke door DUWO wordt beheerd verlaat, dan verzoeken wij u om uw lidmaatschap ook zoals hierboven beschreven tijdig op te zeggen. Een lid dat het lidmaatschap correct heeft opgezegd ontvangt als bewijs van uitschrijving op het ons laatst bekende DUWO of door DUWO beheerde woonadres een schriftelijke bevestiging daarvan.

Ledenadministratie
Naam, adres, postcode en woonplaats persoonsgegevens van leden worden door het bestuur en secretariaat van de vereniging verwerkt ten behoeve van ledenadministratie, communicatie en enquête/ledenraadpleging doeleinden. Daarbij houdt de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus zich, voor zo ver nodig, aan de daaromtrent toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes ter zake van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval mede begrepen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De onder de AVG verplichte uitgangspunten privacy by design en privacy by default en het binnen Vulcanus geldende “vraag niets, meldt niets” externe privacybeleid zorgen er onder meer voor dat:

  • Persoonsgegevens van leden niet worden gedeeld met hun verhuurder en andere derde partijen.
  • Ieder lid recht heeft op inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar gegevens. Het lid dient hiervoor contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.
  • Persoonsgegevens tot 7 jaar na opzegging van het lidmaatschap worden bewaard.
  • Ingeval betrokkene zijn of haar persoonsgegevens niet (langer) beschikbaar wil stellen kan betrokkene geen lid worden dan wel meer zijn van de vereniging.
  • Iedere betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]