Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

GLUURSCHADEVERGOEDING CLAIMEN BIJ BELASTINGDIENST

Huurders van DUWO en Bergopwaarts woningen die niet in de laagste inkomenscategorie zaten kregen in de jaren 2013, 2014 en 2015 inkomensafhankelijke huurverhogingen door DUWO aangezegd. Deze maatschappelijk omstreden extra hoge huurverhogingen staan ook bekend als zogenaamde ‘gluurverhogingen’. Hoewel DUWO ze niet meer toepast waren en zijn de ‘gluurverhogingen’ bij de leden van Vulcanus niet populair.

Rechtszaken Gluurverhoging
De Woonbond voert sinds jaren rechtszaken tegen de ’gluurverhoging’. Dat is de inkomensafhankelijke huurverhoging die vanaf 2013 mogelijk is door verhuurders via de Belastingdienst in inkomensgegevens van huurders te laten gluren. In februari 2016 oordeelde de Raad van State, na een jarenlang juridisch gevecht, echter dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen niet aan verhuurders had mogen verstrekken. Dit was namelijk in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Dat oordeel maakte dat de gluurwebsite van de Belastingdienst voor verhuurders in 2016 eventjes op zwart ging tot het kabinet Rutte II met nieuwe (nood)regelgeving het gluren weer toeliet.

De Woonbond is na het mislukken van overleg met de betrokken partijen naar aanleiding van het oordeel van de Raad van State eind 2016 een juridische procedure (een zogenaamde collectieve actie) gestart tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. De advocaten van de Woonbond eisen in een notendop dat alle gedupeerde huurders gecompenseerd worden en dat de onrechtmatig verhoogde huurprijs omlaag gaat. De Woonbond stuurde daarmee dus aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders, zodat huurders zich dus hier niet voor hoeven aan te melden. Ook zal het dan niet uitmaken of een verhuurder wel of niet is aangesloten bij een koepelorganisatie.

Omdat de rechtszaak ‘gluurverhoging’ naar schatting om een totaalbedrag van € 365.000.000 (365 miljoen) gaat, zullen de gedaagden zich tot het uiterste verweren tegen de eis van de Woonbond. De uitspraak in eerste aanleg werd door de Rechtbank Den Haag 3 keer uitgesteld. Op 10 januari 2018 vonniste de Rechtbank Den Haag ongunstig voor de Woonbond. De Woonbond heeft daarop een pro forma hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank Den Haag en wachtte ondertussen een uitspraak van de bestuursrechter over de inkomensafhankelijke huurverhogingen af om het pro forma hoger beroep nader te motiveren. Een definitieve uitspraak van de rechter kan mogelijk nog lang op zich laten wachten. Indien de Woonbond ooit van de rechter (grotendeels) gelijk krijgt heeft dat ingeval van DUWO waarschijnlijk gevolgen jegens de huurders welke in de jaren 2013, 2014 en 2015 inkomensafhankelijke huurverhogingen door DUWO kregen aangezegd.

In 2018 was er ook een voor huurders gunstige uitspraak. De daarvoor gevolgde route vereist alleen wat doe het zelf werk van huurderskant.

Als huurder schadevergoeding claimen bij Belastingdienst
Een huurder kan, binnen de hiervoor geldende verjaringstermijn van vijf jaar, schadevergoeding(en) vorderen bij de Belastingdienst. Op 26 april 2018 besliste de Rechtbank Den Haag dat de Belastingdienst een huurder € 554,10 aan schadevergoeding, € 168,00 aan griffierecht en € 501,00 aan proceskosten moest betalen als gevolg van de onrechtmatige verstrekking van inkomensgegevens. De schadevergoeding werd toegekend over de periode 1 juli 2013 tot 1 april 2016. Deze zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

De Belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag bij de Raad van State. Ook de huurder ging in hoger beroep, onder meer omdat de berekening van de schadevergoeding volgens de huurder niet klopt. Op 8 april 2019 diende het hoger beroep. De Woonbond hoopte op uitspraak van de Raad van State in 2019. Pas op 10 juni 2020 bleek dat de Raad van State van mening is dat de bestuursrechter hier niet over gaat maar dat de civiele rechtbank zich hier over moet buigen. Op deze grond is het besluit vernietigd. De bestuursrechter was in dit geval  niet bevoegd om een uitspraak te doen over de schadevergoeding.

Bij de civiele rechtbank loopt al een hoger beroep van de Woonbond in een collectieve claim tegen de staat. In een eerdere uitspraak bij de civiele rechtbank werd de Woonbond niet-ontvankelijk verklaard, omdat  huurders zelf in beroep zouden kunnen gaan via de bestuursrechter. De uitspraak van de raad van State laat juist zien dat dit niet het geval is. Nu het hoogste bestuursrechtelijke orgaan (de Raad van State) weer naar de civiele rechtbank verwijst, zal er in dit hoger beroep nu toch eindelijk een inhoudelijk oordeel moeten volgen.

Gezien eerdere en andere ‘gluurverhoging’ rechtszaken en uitstellen in deze zaak zijn vertragingen tot in en voorbij het jaar 2021 denkbaar. Bij hoger beroep werd door het gerechtshof Den Haag eind december 2020 bevestigt dat de Belastingdienst inderdaad fout zat in de periode van 1 maart 2013 tot 1 april 2016. Toen heeft de Staat onrechtmatig gehandeld ten opzichte van huurders door inkomensindicaties over huurders af te geven aan verhuurders. Dat is mooi, maar de  rechter zei ook dat hiermee nog niet is vastgesteld of de  Belastingdienst schadevergoedingen aan huurders moet betalen. Hier heeft de rechter dus nog geen duidelijke uitspraak over gedaan. De Woonbond beraadt zich daarom op (juridische) vervolgstappen. De hoger beroep uitspraak kan dus nog lang op zich laten wachten. In de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadevergoedingen aan huurders uit.

Als u een schadevorderingsprocedure wilt starten helpt de website van de Woonbond u met een Microsoft Word modelbrief aan de Belastingdienst en een bijbehorend Microsoft Excel schadevergoeding-berekentool op weg. Een dergelijke claimprocedure is een zaak tussen een huurder (u) en de Belastingdienst en geen collectieve zaak. Andere huurders kunnen zich dus niet bij uw claim aansluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw brief.

Modelbrief schadeclaim inkomensafhankelijke huurverhoging
De modelbrief van de Woonbond is om de Belastingdienst aansprakelijk te stellen voor de schade en ook om verjaring te stuiten (om te voorkomen dat u te laat bent met het indienen van uw vordering). U hoeft hiervoor niet de uitspraak in het hoger beroep bij de Raad van State af te wachten. Het kan zijn dat de Raad van State anders oordeelt dan de Rechtbank Den Haag deed in april 2018. De Raad van State zou bijvoorbeeld kunnen oordelen dat niet de bestuursrechter maar de civiele rechter bevoegd is in deze kwestie. Dan is de Woonbond weer afhankelijk van twee andere lopende rechtszaken over de extra huurverhoging bij de civiele rechter waar de uitspraken van moeten worden afgewacht.

Belastingdienst wordt tureluurs geclaimd
De Belastingdienst ontvangt kennelijk veel schadeclaims van huurders die ooit inkomensafhankelijke extra hoge huurverhogingen kregen opgelegd. Daaronder zitten ook huurders die lid zijn van Vulcanus. Deze Vulcanus-leden komen in hun claim soms op duidelijk hogere schadevergoedingsvorderingen uit dan € 554. Huurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen sinds juli 2018 een standaardbrief van het ministerie van Financiën. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht. Huurders hoeven niet te reageren op deze brief. Huurders die nog geen ‘gluurverhoging’-vordering richting Belastingdienst hebben gestuurd kunnen dit blijven doen.

GLUURSCHADEVERGOEDING EN HUURVERLAGING EISEN BIJ DE VERHUURDER

De Belastingdienst kan door een rechter weliswaar worden gedwongen om schade te vergoeden, maar kan geen huurprijzen verlagen. Dat kan alleen een verhuurder doen. Daarom heeft een huurder in een proefproces niet alleen de  Belastingdienst maar ook de verhuurder aansprakelijk gesteld.

Het effect van onjuiste huurverhogingen werkt, als u ondertussen niet verhuist, tot in lengte van jaren door. Iedere nieuwe huurverhoging is een percentage van de tot dan toe geldende huurprijs. Als dat percentage over een verkeerde (want te veel verhoogde) huurprijs wordt berekend leidt dat tot nieuwe huurverhogingen die te hoog zijn. Daarom eist de huurder dat zijn huurprijs verlaagd wordt naar de huurprijs die hij gehad zou hebben als er in eerdere jaren geen extra verhogingen waren geweest.

Een huurder startte daarom in 2016 een rechtszaak waarin deze eiste dat de huurprijs aangepast zou worden als er geen inkomensafhankelijke huurverhogingen van 2013 tot 2016 zouden zijn geweest.

De huurder vloert in deze rechtszaak aan: de Belastingdienst had mijn inkomensgegevens niet met mijn verhuurder mogen delen. En mijn verhuurder had deze gegevens niet mogen verwerken. Daarom is niet alleen de Belastingdienst, maar ook mijn verhuurder aansprakelijk voor de financële schade die ik door deze gegevensverstrekking heb geleden. De huurder vraag de rechter daarom het volgende te vonnissen:

  1. het nietig verklaren van de inkomensafhankelijke huurverhogingen gedurende een aantal jaren
  2. het vergoeding van de geleden schade
  3. een huurprijscorrectie, waardoor de maandelijkse huur naar beneden gaat

Deze rechtszaak heeft juridisch te maken met de claims bij de Belastingdienst en het daarover lopende hoger beroep, waardoor de uitspraken ook met elkaar te maken hebben.

Als huurder schadevergoeding en huurverlaging eisen bij uw verhuurder
Als u zo’n procedure wilt starten helpt de website van de Woonbond u met een Microsoft Word modelbrief aan uw verhuurder en een bijbehorend Microsoft Excel schadevergoeding-berekentool op weg. U stelt uw verhuurder dan aansprakelijk voor de schade die u hebt geleden en nog steeds lijdt vanwege de onrechtmatige inkomensafhankelijke huurverhogingen, onder verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, afdeling Bestuursrecht. Een dergelijke procedure is een zaak tussen een huurder (u) en uw verhuurder en geen collectieve zaak. Andere huurders kunnen zich dus niet bij uw claim aansluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van uw brief.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]