Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
29 maart 2019

Fusiepoging tussen DUWO en SSH mislukt

De woningcorporatiebestuurders Heleen de Vreese (Stichting DUWO, Delft, 23.967 huurwoningen) en Ton Jochems (Stichting Studenten Huisvesting (SSH), Utrecht, 10.951 huurwoningen) hebben eind 2017 elkaar gepolst over mogelijke samenwerking. Daarop zijn DUWO en SSH in februari 2018 een positiebepalend onderzoek gestart naar de meerwaarde en mogelijkheden van vergaande samenwerking of fusie. Dat was een verrassende ontwikkeling. In het Ondernemingsplan ‘DUWO for you 2017-2021’, waaraan DUWO’s Raad van Commissarissen het beleid van de DUWO-organisatie 5 jaar lang toetst, valt het begrip fusie namelijk nergens te ontdekken. DUWO zet in haar Ondernemingsplan vooral in op beheer in plaats van expansie. In maart 2018 werd Vulcanus door Heleen de Vreese geïnformeerd dat DUWO en SSH vergaande samenwerking of fusie aan het verkennen waren.

Het verkenningsproces waar de corporaties DUWO en SSH aan waren begonnen kent enkele uitkomsten:

  • de betrokken organisaties blijven zelfstandig;
  • gaan na het afsluiten van een intentieovereenkomst vergaand samenwerken verder onderzoeken;
  • gaan na het afsluiten van een intentieovereenkomst fuseren verder onderzoeken.

Of de twee woningcorporaties voldoende aanleiding zouden zien nader onderzoek naar één van de twee laatste mogelijkheden te gaan verrichten zou de komende maanden vanzelf blijken.

Verkennende fase
Tijdens de verkennende fase berichtte DUWO dat er allerlei werkgroepen (bijvoorbeeld financiën, vastgoed, communicatie) in het leven waren geroepen. Behoudens 16% van het DUWO personeel waren op onderdelen ook leden van de Raden van Commissarissen van DUWO en SSH daarbij betrokken. Daarnaast waren zich met woningcorporaties bezighoudende ambtenaren, externe toezichthouders, enkele wethouders en besturen van universiteiten met wisselende opvattingen over fuseren gepolst.

Dat DUWO en SSH op een juridische fusie aan het voorsorteren waren werd daarmee duidelijk. Een dergelijke fusie houdt een volledige juridische samensmelting van verschillende rechtspersonen in. Door zo’n fusie verkrijgt de verkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen (alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en overige verplichtingen) van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel. De huur- en andere overeenkomsten die een verdwenen verhuurder met haar huurders is aangegaan worden door de verkrijgende verhuurder overgenomen en blijven onveranderd van kracht.

Een intentieovereenkomst tussen DUWO en SSH stond voor eind juni 2018 gepland. Op dat moment zou worden vastgelegd of DUWO en SSH met elkaar willen fuseren en hoe het verdere onderzoek, de planuitwerking en pad daarna zou plaatsvinden. De huurdersorganisaties zouden vanaf dan door de woningcorporaties bij het proces gaan worden betrokken. De door de corporaties ingehuurde fusiebegeleider Michael van der Velden (partner bij  Andersson Elffers Felix (AEF)), welke met Heleen de Vreese en Ton Jochems inmiddels een stuurgroep vormde, wilde Vulcanus echter nog tijdens de verkennende fase meer komen vertellen over het proces en de stand van zaken. Zo ver is het niet gekomen.

DUWO en SSH trekken stekker uit fusieproces
Op 30 mei 2018 berichtte DUWO dat over het onderwerp Governance (de wijze waarop de fusiecorporatie invulling moest gaan geven aan het bestuur en de Raad van Commissarissen) geen overeenstemming tussen DUWO en SSH was bereikt. Om deze reden hebben DUWO en SSH alles overziend besloten tot beëindiging van het onderzoek.

Onenigheid over de invulling van het besturingsmodel en de bijbehorende topfunctionarissen maakte dus een einde aan de fusiepoging, waardoor DUWO en SSH zelfstandige woningcorporaties blijven.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2018] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Woningtoewijzing] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Baas voor DUWO] [Fusie mislukt] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]