Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Energielabel

Het verplichte energielabel, dat in 2008 werd ingevoerd, geeft huurders en woningbezitters inzicht in de energiezuinigheid van hun woning door middel van de energie-index. Die wordt bepaald door de gebouweigenschappen en verwarmingsinstallaties, wat sinds 2021 wordt uitgedrukt in het jaarlijks energieverbruik per vierkante meter.

Het energielabel is dus een oordeel over de energiezuinigheid van een huur- of koophuurwoning en vergelijkbaar met de energieprestaties voor auto's of koelkasten, wasmachines. Bij het vaststellen van een energielabel krijgt de opdrachtgever een lijst met standaardmaatregelen om het energiegebruik van de woning te verlagen. Bijvoorbeeld: aanbrengen van dubbel glas, isoleren van dak, vloer en muren of het plaatsen van een zuinigere installatie voor verwarming en water.

Energielabels gemeten met verouderde methodes
Het vereenvoudigd energielabel (VEL) werd sinds 2007 vastgesteld en afgegeven door speciaal daarvoor opgeleide en gecertificeerde Energieprestatie adviseurs (EP-adviseurs). Deze EP-adviseurs werkten voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname en registreert het label. Het energielabel wordt uitgedrukt in een letter (A++ t/m G). De waardes van het energielabel schommelen van A++ voor een energiezuinige woning tot G voor de minst zuinige woningen. De laatste VEL’s werden afgegeven in 2014. In 2025 bestaan er geen geldige op de VEL-methode gebaseerde labels meer.

Energielabel

Sinds 2015 kan de energiezuinigheid (energieprestatie) van een huurwoning ook worden uitgedrukt in de Energie-Index (EI). De Energie-Index loopt in de pas met de voorgaande methode maar wordt niet met een letter uitgedrukt, maar in een getal met een cijfer achter de komma. De waardes van de EI schommelen van minder dan 0,60 voor een energiezuinige woning tot meer dan 2,70 voor de minst zuinige woningen. Deze bepalingsmethodiek voor de energieprestatie bleek niet geschikt voor bijna energie neutrale en nul op de meter gebouwen, daarom was een herziening nodig. Daarnaast was er behoefte aan een methode die een link kon leggen met het werkelijke energiegebruik. De laatste EI’s werden afgegeven in december 2020. In 2031 bestaan er geen geldige op de EI--methode gebaseerde labels meer.

Energielabel gemeten met huidige methode
De op basis van Europese normen gebaseerde NTA 8800 methode is per 1 januari 2021 de Nederlands Technische Afspraak  waarmee energieprestaties door daarvoor gecertificeerde EP-adviseurs worden bepaalt en uitgedrukt. Bij het opnemen van gebouwen volgens de NTA 8800 opnameprotocollen doet het er trouwens niet toe of het op de opnamedag toevallig warm zomerweer of koud winterweer is. Met de NTA 8800 is het onderscheid tussen de meetmethode voor bestaande bouw en nieuwbouw en het onderscheid tussen woongebouwen en niet-woongebouwen verdwenen. De Europese Unie heeft de indicator primair fossiel energiegebruik (pfe in kWh/m2 per jaar) aangewezen voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Door het veranderen van de indicator voor de energieprestatie veranderen ook de klassegrenzen voor de energielabels. Het energielabel houdt rekening met de bouwtechnieken van vandaag en morgen en loopt van het slechtste label G tot het beste label A++++.

Energielabel

Energieverbruik  (pfe in kWh/m2 per jaar)

Sinds 2021 afgeschafte Energie-Index

A++++

≤ 0

-

A+++

0,01 - 50

-

A++

50,01 - 80,00

≤ 0,60

A+

80,01 - 110,00

0,61 - 0,80

A

110,01 - 165,00

0,81 - 1,20

B

165,01 - 195,00

1,21 - 1,40

C

195,01 - 255,00

1,41 - 1,80

D

255,01 - 300,00

1,81 - 2,10

E

300,01 - 345,00

2,11 - 2,40

F

345,01 - 390,00

2,41 - 2,70

G

> 390,00

> 2,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze methode krijgt volgens het Nederlands Normalisatie Instituut ongeveer de helft van de woningen een ander energielabel op het moment dat het oude label is verlopen. Hoe dat uitpakt is lastig voorspelbaar, maar bij slechte oude labels is de kans groter dat de woning een of meer labelsprong(en) omhoog of omlaag maakt. Dit kan gevolgen hebben voor de puntentelling en daarmee voor  de huurprijs. De NTA 8800 loopt dus niet in de pas met de voorgaande methodes en lijkt voor huurders van woningen kleiner dan 25 vierkante meter en van 25 tot 40 vierkante meter nadelig uit te kunnen gaan pakken. De maximale huurprijs van kleinere woningen en de huur + energiekosten kunnen door de nieuwe methode hoger uitvallen dan voorheen het geval was.

Bij nieuwbouwwoningen is de NTA 8800 ook bepalend voor het toetsen of een gebouw aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) voldoet. De BENG-eisen zijn per 1 januari 2021 ingegaan. Nieuwbouw moet sindsdien minimaal aan het label A+++ voldoen. BENG stelt eisen aan de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen aan de hand van drie indicatoren:

  • Maximale energiebehoefte: hoeveelheid energie die nodig is om een  gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar.
  • Maximaal primair fossiel energieverbruik: hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de  energiebehoefte in te vullen.
  • Minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie. Tegelijk gaat per 1 januari 2021 de TOjuli-eis in (Temperatuur Overschrijding): een eis voor temperatuuroverschrijdingen in nieuwbouwwoningen. Deze eis is bedoeld om het risico op oververhitting (niet al te veel dagen waar het warmer dan 25 graden binnen in de woning wordt) in de zomer tegen te gaan. TOjuli wordt ook berekend met de NTA 8800 bepalingsmethode.

Het energielabel (hier een voorbeeld) wordt ten opzichte van de verouderde methodes daarom aangevuld met een aantal gegevens, zoals:

  • De warmtevraag: de hoeveelheid warmte die een woning nodig heeft voor verwarming en warm water. Bij een zeer lage warmtevraag mag de verhuurder bovenop de huur een energieprestatievergoeding (EPV) vragen.
  • Het gebruiksoppervlak (GBO) van de woning: het vloeroppervlak bepaalt samen met het label o.a. het aantal punten dat een huurwoning  krijgt in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het gebruiksoppervlak is  ook van belang voor de energieprestatievergoeding.
  • Een getal om te beoordelen of er (vaak) oververhitting in de zomer zal plaats vinden.

De sinds januari 2021 van kracht zijnde NTA 8800 en TOjuli-eisen hebben in de praktijk ook gevolgen voor nieuwbouw. Kleine(re) woningen en hoge woongebouwen zijn technisch lastig binnen deze eisen te ontwerpen en realiseren zonder tegen forse meerkosten bij de bouw aan te lopen. Woningcorporaties die kleine huurwoningen willen gaan bouwen krijgen dus extra met de gevolgen voor de woningbouw van de CO2 verminderingsdoelstellingen van Nederland en de Europese Unie te maken.

Energielabels zijn 10 jaar geldig en kunnen dus verlopen. Er is geen verplichting om bestaande energielabels om te zetten als de methode verandert. Dat hoeft pas als het label verlopen is (de verloopdatum staat vermeld op het label).

Energieprestatie van uw woning via internet op te vragen
De overheid heeft een website waarop iedereen de energielabels en Energie-Indexen van alle gebouwen in Nederland kan opvragen. Natuurlijk moet het gebouw van uw interesse wel over zo’n label beschikken, want lang niet alle gebouwen zijn van een geldig definitief energielabel voorzien.

Op Energieprestatie-online kunt u met behulp van een postcode en huisnummer nakijken of het bij die postcode en huisnummer behorende pand over een geregistreerd en dus geldig energielabel en/of Energie-Index (EI) beschikt, wat het label en/of EI is en wanneer het label is afgegeven en verloopt.

De sinds 1 jaunari 2021 afgegeven energielabels bevatten veel meer informatie dan voorheen. De uitvoerige informatie die op het nieuwe label staat kunnen huurders (nog) niet volledig makkelijk inzien. De verhuurder beschikt vanzelfsprekend wel over alle informatie die op de na 2020 afgegeven labels van haar huurwoningen staat. Een huurder kan zijn verhuurder vragen of deze het label van zijn huurwoning mag inzien. Trouwens, de politiek is van plan ook huurders toegang te gaan geven tot de informatie die op het label staat.

Uw woning kan geen geldig energielabel, Energie-Index of pfe hebben
Oplettende leden van Huurdersorganisatie Vulcanus signaleren soms terecht dat sommige woningen van woningcorporatie DUWO niet (meer) over een geldig definitief energielabel beschikken. DUWO kan op Energieprestatie-online met behulp van een postcode en huisnummer net zo makkelijk als iedereen dagelijks nakijken of er sprake is van een geldig label of niet.

In de eerste acht maanden van 2021 nam het aantal ongelabelde woningen van DUWO in Delft fors toe.

DUWO EI 20210101

DUWO EI 20210901

De enorme toename van DUWO woningen die niet langer over een geldig Energie-Index of primair fossiel energiegebruik (pfe) energielabel beschikken komt voornamelijk door het niet op tijd vernieuwen van verlopen labels. Snel een nieuw label laten bepalen door een daarin gespecialiseerd bedrijf bepalen volgens de NTA 8800 methodiek is niet makkelijk. Even net als vroeger een (halve) beunhaas inschakelen mag niet meer en de gecertificeerde vakbekwame deskundigen die energielabels mogen afgeven hebben werk zat.

Aan de tot 1-9-2021 geregistreerde 372 energielabels van DUWO woningen valt iets op. Het slechts mogelijke primair fossiel energiegebruik (pfe) label G werd 370 keer afgegeven, terwijl 1 D en 1 B label werden afgegeven. De herregistraties volgens de NTA 8800 methodiek vallen dus best vaak slechter uit dan de registraties van 10 jaar geleden.

Daar waar geen energieprestatie volgens bovengenoemde methodes is bepaald, of indien de geldigheidsduur is verstreken, wordt de waardering van de energieprestatie bepaald met behulp van het bouwjaar. Via de website van het Kadaster* kan iedereen makkelijk met behulp van een postcode en huisnummer gratis het bouwjaar bepalen van een gebouw in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
* Het Kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is  belast. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten. De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG  LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Energielabel / Energie-Index niet makkelijk te omzeilen
Een woningeigenaar moet bij de verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel hebben. Dat geldt ook voor wie een huis laat bouwen. Is er geen definitief energielabel voorhanden? Dan kan de woningeigenaar hiervoor een boete krijgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of woningeigenaren voor hun woningen een definitief energielabel hebben. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo is het energielabel niet verplicht voor monumenten, (studenten)kamers of caravans en woonwagens kleiner dan 50 vierkante meter.

Energieprestaties medebepalend voor huurprijs
De energieprestatie van woningen heeft in de praktijk behoorlijk invloed op de maximale huurprijs van huurwoningen. De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Voor een goed presterende woning mag meer huur worden gevraagd dan voor een slecht presterende woning.

  • Heeft de verhuurder na 2020 een geregistreerde primair fossiel energiegebruik waarde laten opstellen? Dan is dat getal samen met de gebruiksoppervlakte van de woning bepalend voor het aantal huurpunten.
  • Heeft de verhuurder na 2015 een geregistreerde Energie-Index (EI) laten opstellen? Dan is dat getal bepalend voor het aantal huurpunten.
  • Heeft de verhuurder na 1 januari 2015 geen Energie-Index, maar wel een geregistreerd energielabel van voor 1 januari 2015 en niet ouder dan 10 jaar? Dan bepaalt het soort energielabel (A++ t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur.
  • Als er geen geldig Energie-Index (EI) of een energielabel voor een woning in de landelijke registratiedatabase EP-online beschikbaar is bepaalt het bouwjaar het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur. In veel gevallen betekent dit dat er minder huurpunten gerekend worden.

Faire huurverhoging na duurzame investeringen
De Woonbond en Aedes, de belangenvereniging van woningcorporaties, presenteerden in 2020 een verbeterde Vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen. In de tabel is te zien wat een faire huurverhoging (vergoeding) is als een woningcorporatie een woning verduurzaamt, bijvoorbeeld door het dak en de gevel te isoleren. De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen van een corporatie die in lijn zijn met de tabel.

Huurverhoging tegenover besparing
In de tabel is te zien wat de Woonbond en Aedes een redelijke huurverhoging vinden bij verschillende labelstappen. Dit is gebaseerd op het Onderzoek verfijning tabel vergoedingen bij labelstappen. Onderzoeksbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar wat huurders werkelijk besparen aan kosten voor gas nadat de woning is verduurzaamd. Om ervoor te zorgen dat huurders er normaal gesproken niet op achteruit gaan in woonlasten, is de huurverhoging ongeveer 10% lager dan de gemiddelde besparing.

Effect woninggrootte op mogelijke besparing
Er wordt onderscheid gemaakt naar woninggrootte. Daarom is de Vergoedingentabel opgesplitst in drie tabellen: voor kleine, middelgrote en grote woningen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de woninggrootte een behoorlijke invloed heeft op de mogelijke besparing op de energierekening. De invloed van de grootte en samenstelling van het huishouden en het woningtype heeft Companen ook onderzocht. Het bureau constateert dat deze twee factoren wel effect hebben op de totale energierekening, maar een klein effect op de te behalen energiebesparing. Dat komt met name door het warmwatergebruik: dat wordt niet minder in een beter geïsoleerde woning.

Tabel is geen verplichting 
Woonbond en Aedes adviseren aan corporaties en huurders om de Vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen. Maar woningcorporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken, bijvoorbeeld als er al lokaal afspraken zijn gemaakt. Aedes en Woonbond hebben een handleiding gemaakt voor het gebruik van de Vergoedingentabel.

De tabel is alleen van toepassing op gasbesparingen. Daardoor is de tabel vooral geschikt voor kleinere verduurzamingen, zoals bijvoorbeeld  isolatiemaatregelen. Bij ingewikkelde renovaties is het beter om de besparing, en daarmee de reële huurverhoging, apart te berekenen. Maar de tabel kan hierbij zeker wel van nut zijn.

Jaarlijkse indexatie tabel
Aan de hand van de nieuwe gasprijzen en belastingen wordt de Vergoedingentabel ieder jaar op 1 juli geïndexeerd.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]