Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Commissarissen DUWO

Wat doen commissarissen bij DUWO?
De wet bepaalt dat iedere woningcorporatie en dus ook DUWO een raad van commissarissen heeft. Zo’n raad bestaat uit drie of meer commissarissen. Ingeval van DUWO zijn het er zes. Deze commissarissen mogen maximaal tweemaal worden benoemd voor termijnen van maximaal vier jaar.

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de door haar in stand gehouden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de woningcorporatie en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

Wat heeft Huurdersorganisatie Vulcanus daarmee te maken?
De wet bepaalt dat de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de toegelaten instelling werkzame huurdersorganisaties gezamenlijk het recht hebben een bindende voordracht te doen voor minimaal twee of drie commissarissen als deze uit zes personen bestaat. Deze door huurdersorganisaties voorgedragen personen worden vaak huurderscommissarissen genoemd.

Benoemingsprocedure commissarissen namens huurders bij DUWO onjuist uitgevoerd in 2016
De raad van commissarissen van Stichting DUWO heeft in 2017 ingezien dat de werving en selectie en benoemingsprocedures van de huidige commissarissen namens de huurders in 2016 onjuist zijn uitgevoerd. Hiervoor heeft zij Vulcanus excuses aangeboden en zegde zij toe dat voortaan zorgvuldiger en correct zal worden gehandeld. Begin 2019 werden de statuten van Stichting DUWO aangepast om onder meer herhaling van wat binnen DUWO in 2016 voorviel lastiger te maken.

Beleid inzake raad van commissarissen van DUWO
Zolang Vulcanus samen met de overige relevante organisaties geen voordracht(en) heeft kunnen verrichten welke in succesvolle benoemingen resulteren bestaat er geen band tussen Vulcanus en de raad van commissarissen van DUWO. Deze raad is en blijft vooralsnog een orgaan waar door de samenstelling en het ontberen van transparantie en representativiteit de nodige vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Daarom zal terughoudendheid worden betracht in het onderhouden van informele contacten en dienen eventuele informele contacten voor Vulcanus tot meerwaarde voor de vereniging te leiden.

Op deze website valt genoeg te lezen over hoe Vulcanus over het beleid, gedrag, de prestaties of het uitblijven daarvan en de plannen van DUWO en haar raad van commissarissen denkt en oordeelt. Zaken als het functioneren, gemaakte keuzes, professionaliteit, attitude, communicatief vermogen, rapportages en prestaties van de commissarissen van DUWO en of het uitblijven daarvan worden continue gemonitord om bijvoorbeeld mee te wegen tijdens aan orde komende vacatures. In het bijzonder wordt natuurlijk gelet door de algemene ledenvergadering en het bestuur van Vulcanus op de ervaringen, werkzaamheden en ten behoeve van de leden van de vereniging bereikte resultaten van en door Vulcanus voorgedragen commissarissen. Zoals u hier kunt lezen zit er geen enkele door Huurdersorganisatie Vulcanus geschikt bevonden en voorgedragen commissaris namens huurders in de rijen van de raad van commissarissen van DUWO.

In 2020 moesten alle over de herbenoeming van de huidige commissarissen namens de huurders gaande huurdersorganisaties bepalen of deze commissarissen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Ingeval blijkt dat niet iedere huurdersorganisatie met een dergelijke commissaris wil doorgaan of een commissaris (tussentijds) zelf wil stoppen, zal logischerwijs moeten worden overgegaan tot werving en selectie van (een) nieuwe geschikte kandidaat-commissaris(sen) op basis van (een) profielschets(en) waarin alle huurdersorganisaties en liefst ook de raad van commissarissen van DUWO zich kunnen vinden.

Vulcanus steunt herbenoemingen commissarissen namens huurders bij DUWO niet
Eind januari 2020 ontving Vulcanus een brief van de raad van commissarissen van DUWO waarin werd gemeld dat de termijnen van de twee ‘huurderscommissarissen’ Floris Koopman en Hans Nederlof en juni en juli 2020 aflopen. De raad van commissarissen van DUWO zag voor beide heren geen belemmering om door te gaan voor een tweede periode. Graag vernam de raad van commissarissen van DUWO voor begin maart of Vulcanus beide herbenoemingen steunt. Behoudens aan Vulcanus werd dit ook aan vijf andere huurdersorganisaties gevraagd.

Half februari 2020 reageerde Vulcanus per brief als volgt naar de raad van commissarissen van DUWO. De huurdersorganisaties maken ieder hun eigen afwegingen en besluiten of dezelfde huurderscommissaris(sen) voor een volgende periode voorgedragen wordt of worden of dat er gezocht zal worden naar (een) nieuwe kandida(a)t(en). Huurdersorganisatie Vulcanus heeft besloten gebruik te maken van haar voordrachtsrecht en de heer Koopman en de heer Nederlof niet voor een volgende periode voor te dragen. Daarmee steunt Huurdersorganisatie Vulcanus de beide herbenoemingen niet.

De raad van commissarissen van DUWO bevestigde in maart 2020 per brief de ontvangst van de brief van Vulcanus.

In mei 2020 werd door de heer Koopman aan Vulcanus gemeld dat de heren Floris Koopman (1982) en Hans Nederlof (1962) als ‘huurderscommissarissen’ succesvol zijn herbenoemd voor een tweede periode. Dat gebeurde in de wetenschap dat eerder dat jaar bleek dat niet iedere huurdersorganisatie met de heren Koopman en Nederlof wilde doorgaan en Vulcanus gebruik wilde maken van haar voordrachtsrecht en dus bereid was met de andere relevante organisaties geschikte nieuwe kandidaten te gaan selecteren en voor te dragen.

Zolang er geen door Vulcanus samen met de overige relevante organisaties geschikt bevonden en voorgedragen commissarissen namens huurders conform de Woningwet in de rijen van de raad van commissarissen van DUWO zijn benoemd, zal Vulcanus terughoudendheid betrachten in het onderhouden van informele contacten met de raad van commissarissen van DUWO.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]