Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Overlast

Hoe kan ik omgaan met burenoverlast?

Bij overlastgevend gedrag is het gebruikelijk om eerst het overlast veroorzakende huishouden daar op aan te spreken om er in redelijkheid uit te komen.

Hieronder een aantal aandachtspunten die u kunnen helpen om bij een dergelijk gesprek tussen u en uw buren een prettige sfeer te bewaren:

  • Als buren ben je op elkaar aangewezen. Beide partijen hebben er last van, als het uitloopt op een langdurig conflict.
  • Verzamel niet meerdere klachten, maar neem gelijk contact op met uw buren.
  • Praat niet als u nog erg boos bent, zo komt ruzie meestal tot stand.
  • Vraag eerst aan uw buren of het gesprek gelegen komt en maak anders een afspraak.
  • Zorg dat u uw verhaal klaar heeft. U kunt precies vertellen waar en wanneer u last had.
  • Klaag niet alleen over uw buren, maar probeer ook samen een oplossing te zoeken.
  • Loopt het gesprek toch uit op een ruzie, stop dan met praten. Anders maakt het de situatie alleen maar erger.
  • Vraag ook aan uw buren of zij ergens last van hebben.
  • Probeer concrete afspraken te maken.
  • Blijft altijd redelijk.

Gelukkig helpt een goed gesprek meestal, omdat veel mensen niet in de gaten hadden dat anderen zich aan hun gedrag storen en zij bereid zijn om hun gedrag aan te passen.

Ernstige woonoverlast; bel 112 en geef uw melding kort daarna ook aan DUWO door
Deze vorm van overlast vindt in de praktijk vaak buiten kantooruren plaats.

Ingeval van ernstige woonoverlast is het verstandig om 112 te bellen en iedere melding voor uzelf vast te leggen. De via 112 ontvangen meldingen worden door de politie vastgelegd. De politiemeldkamer kan via een met een mobiele telefoon gedane melding meteen meeluisteren naar lawaai en politie bij de lawaaimaker langs sturen. Bedenk dat het horen van normale leefgeluiden van buren (denk aan traplopen, doortrekken toilet, dichtdoen van deuren, spelende kinderen, schuiven van meubilair, klussen overdag, enz.) in gestapelde en rijtjeswoningen geen vorm van ernstige woonoverlast is. In wat oudere woningen worden de meeste leefgeluiden minder goed gedempt dan in woningen van de laatste jaren en moet u rekening houden met elkaar en het een en ander tolereren van elkaar.

Ook DUWO tipt haar huurders bij ernstige woonoverlast eerst 112 te bellen. Kort daarna ontvangt DUWO tijdens kantooruren graag uw bericht over uw bij 112 gedane overlastmelding. De politie licht DUWO namelijk niet in over 112 meldingen. Over notoire overlastplegers of bijzonder ernstige gevallen wordt door DUWO vaak met de desbetreffende wijkagent contact gezocht. De wijkagent kan de 112 overlastmelding(en) en politiebevindingen inzien en inbrengen. Als DUWO tot stevige actie tegen een ernstig overlast veroorzakende huurder wil overgaan moet DUWO eerst een dossier (voor de rechter) opbouwen.

Als ik een iemand naast mij heb wonen die er een overlast gevende levensstijl op na houdt en via praten niet of nauwelijks te corrigeren is, bij wie kan ik dan als huurder mijn klacht neerleggen?

Als praten niet blijkt te helpen kan een huurder contact opnemen met zijn verhuurder met het verzoek de "verstoringen in het woongenot" te verhelpen. Ook kan de gemeente een rol spelen in het oplossen van ernstige overlast.

Gemeenten kunnen gedragsaanwijzing opleggen aan huurders en kopers
Gemeenten kunnen sinds 1 juli 2017 een gedragsaanwijzing opleggen aan bewoners van huur- en koopwoningen. Dat staat in de Wet Aanpak Woonoverlast. Dit is een welkome aanvulling in de aanpak van woonoverlast.

Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft. Bijvoorbeeld een verbod om harde muziek te draaien of een gebod om een hond te muilkorven. Leeft de bewoner de gedragsaanwijzing niet na, dan volgt bijvoorbeeld een dwangsom. Dat moet de overlast voor de buurt verminderen.

Huurders en kopers
Een woningcorporatie kan, via het huurcontract, bij ernstige woonoverlast al langer een gedragsaanwijzing opleggen aan huurders van hun woningen (de huurrechtelijke gedragsaanwijzing). Soms gebeurt dat vrijwillig, soms met tussenkomst van de rechter. Met de nieuwe wet kunnen gemeenten aan huurders en kopers een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing opleggen.

Daarvoor moet de gemeenteraad eerst een verordening aannemen waarin bijvoorbeeld staat in welke gevallen de burgemeester mag ingrijpen. Een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing kan pas worden ingezet als de overlast redelijkerwijs niet op een andere geschikte manier kan worden tegengegaan. Het is daarom belangrijk dat bewoners, gemeenten en woningcorporaties goed met elkaar samenwerken en alle interventies afwegen.

Minder ontruimingen
De bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing is een aanvulling op de bestaande instrumenten om woonoverlast aan te pakken. De gemeente had eerder maar twee opties: de overlastgever een waarschuwing geven of de woning ontruimen. De eerste optie is licht en heeft vaak geen effect en de tweede optie is zwaar en verplaatst het overlast probleem vaak. Met de gedragsaanwijzing hebben gemeenten ook een extra mogelijkheid om overlast door verhuur via Airbnb, Wimdu en soortgelijke constructies aan te pakken.

Gedragsaanwijzing toepassen
Huurders en woningcorporaties die meer willen weten over het toepassen van de gedragsaanwijzing, kunnen daarvoor terecht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Dwangsommen en de rode kaart via de rechter
In laatste instantie kunnen ernstig overlast veroorzakende huurders - als de verhuurder dat wil - na een juridisch traject op last van de rechter  de woning worden uitgezet.

Ingeval het geen medehuurder betreft maar een eigenaar-bewoner problemen veroorzaakt is het wegens ernstige overlast of crimineel gebruik van de woning via de rechter opzeggen van de huur natuurlijk niet mogelijk.
Het is echter niet meer dan normaal dat uw verhuurder bij ernstige overlastsituaties met eigenaar-bewoners het ook voor haar huurder(s)  opneemt, omdat huurders recht hebben op "rustig woongenot".
In laatste instantie zouden de verhuurder en huurder(s) moeten bepalen hoe de overlast veroorzakende eigenaar-bewoner via een "rechtstreekse actie" voor het plegen van een "onrechtmatige daad" voor de rechter moet worden gedaagd, waarna de rechter - als de rechter de verhuurder en  huurder(s) in het gelijk stelt na een juridisch traject - maatregelen  als dwangsommen en woning ontruiming kan opleggen om verder ongewenst gedrag in te tomen.

Achtergrondinformatie
Huurders in de sociale sector hebben steeds vaker te maken met burenverlast. Dat blijkt uit de twee jaarlijkse Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 van de koepel van woningcorporaties Aedes. Het gaat dan vooral om  geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische  problemen.

Overlast wordt sinds 1 augustus 2003 als een gebrek aan een huurwoning gezien. De verhuurder moet dat gebrek dus net als ieder ander gebrek aan de woning verhelpen. Daardoor behoort een door de huurder in te zetten huurverlagingsprocedure tot de mogelijkheden als de overlast ernstig is.

Behoudens eerst het gesprek aan te gaan met de buren en daarna de verhuurder in te schakelen kunt u als de overlast naar uw mening volkomen uit de hand loopt zelf nog enkele andere stappen nemen. Bedenk wel dat het nemen van dergelijke stappen de sfeer tussen u en uw buren langdurig kan verpesten.

De politie inschakelen
Dit heeft meestal alleen zin als er sprake is van overtredingen of strafbare feiten. U kunt bij de politie ook officieel aangifte doen, vraag hierbij altijd om een proces-verbaal.

Een advocaat inschakelen
Als burger kunt u altijd een juridische procedure starten tegen een andere burger, die u overlast bezorgt.

Gratis online advies
Voor gratis en anoniem juridisch advies kunt u de website overlastadvies.nl raadplegen. Na een aantal vragen over de overlastsituatie kunt u een pdf-document downloaden met een juridisch advies met concrete tips en informatie. Met het online advies kunt u dus zelf aan de slag of het bespreken met uw verhuurder, gemeente, politie of juridisch adviseur/advocaat.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Burenoverlast] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]