Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
7 april 2021

Bewonerscommissies

Huurdersorganisatie Vulcanus werkt al sinds haar oprichting samen met diverse buurt- en complexgewijze bewonersvertegenwoordigingen, welke in de praktijk bewonerscommissies worden genoemd.

Vroeger konden bewonerscommissies zich bij de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus aansluiten en maakten diverse bewonerscommissies deel uit van de Vulcanus organisatie. Sinds 2009 bepaalt de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) dat bewonerscommissies een zelfstandige wettelijke status bezitten en dat verhuurder Stichting DUWO er zorg voor moet dragen dat een - aan de vereisten van de WOHV voldoende - bewonerscommissie de werkzaamheden die met haar taak verband houden kan verrichten.
Vanuit de WOHV beschikken bewonerscommissies tegenwoordig dus over eigen, zelfstandige verantwoordelijkheden, rechten en bevoegdheden. Door deze wettelijk bepaalde (werk)verhouding tussen bewonerscommissies  en  hun  verhuurder  dienen  bestaande en nieuw te vormen bewonerscommissies welke met Vulcanus (willen gaan) samenwerken, om voor facilitaire en/of financiŽle ondersteuning in aanmerking te komen, zich met hun plannen bij de Stichting DUWO te melden.

Huurdersorganisatie Vulcanus hecht veel waarde aan laagdrempelige contact- en signaal mogelijkheden richting DUWO voor haar leden, maar respecteert de door de wetgever opgelegde zelfstandige status van bewonerscommissies en beperkt zich daardoor tegenwoordig tot het met raad terzijde staan van de met haar samenwerkende bewonerscommissies.
Hierbij kan gedacht worden aan het desgevraagd met raad ondersteuning verlenen bij het ontplooien van initiatieven welke bijdragen aan de leefbaarheid binnen de woningcomplexen. Ook onderhoud Vulcanus contact met en organiseert Vulcanus overleg en kennisoverdracht tussen de besturen van de daarin geÔnteresseerde met haar samenwerkende bewonerscommissies en de Huurdersorganisatie Vulcanus.

Om u informatie te verschaffen over bewonersparticipatie en bewonerscommissies is door Vulcanus een Informatiefolder voor DUWO huurders gemaakt die veel informatie bevat over wat bewonerscommissies zijn en horen te doen.

Daarnaast verstrekt Vulcanus informatie aan haar leden over hoe zij in contact met hun bewonerscommissie kunnen komen. Bewonerscommissies moeten volgens Vulcanus bekend en bereikbaar zijn, omdat deze commissies uit hoofde van de wet de belangen van vaak flinke groepen huurders bij hun verhuurder vertegenwoordigen daar waar het om complexaangelegenheden gaat. Ook bij bewonerscommissies draait het dus om deskundigheid,  representativiteit, communicatie met en vertrouwen vanuit hun achterban om de belangen van hun groep huurders objectief en serieus te kunnen behartigen. De meeste met Vulcanus samenwerkende bewonerscommissies hebben helaas geen website.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]