Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Beoordeling DUWO

Woningcorporaties zijn sinds 2015 verplicht zich om de 4 jaar te laten beoordelen volgens de Methodiek maatschappelijke visitatie.

Hoewel deze tekst soms ingewikkelde kost bevat raden wij u aan de beoordeling van de huurders even te bekijken. Dit en de schoolcijferlijst die DUWO van Vulcanus kreeg vindt u wat verder naar onderen.

Visitatie, wat is dat?
Visitaties van organisaties draaien hoofdzakelijk om het door een commissie en de buitenwereld beoordelen van het doen en laten en de kwaliteit van de beoordeelde organisatie. Het is de bedoeling dat organisaties van hun beoordelingen leren wat zij goed en minder goed doen. Ook helpt een visitatie organisaties om de eerste stappen te nemen om naar voren gekomen zwakke punten te gaan verbeteren.

In het geval van DUWO wordt de visitatie wordt uitgevoerd door een bureau dat onafhankelijk visiteert en rapporteert. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) bepaalt welke bureaus dat mogen doen. Woningcorporatie DUWO kon daardoor kiezen uit de volgende bureaus; Cognitum, Ecorys, Pentascope, Procorp en Raeflex. In een door de SVWN bepaalde visitatiemethodiek staan de maatschappelijke prestaties van de corporatie op vijf prestatievelden centraal. De prestaties van de corporatie worden op hun beurt beoordeeld vanuit vier perspectieven. Dat is voor niet bestuurlijk of beroepsmatig bij woningcorporaties betrokken mensen ingewikkelde kost. Als u hier meer over wil weten verwijzen wij naar de website van de SVWN en de handleiding Methodiek 5.0 waarin de beoordelingscriteria worden omschreven en toegelicht.

Visitatiegesprek en eindrapport visitatiecommissie 2016
In maart 2016 kwam de visitatiecommissie van het bureau Ecorys langs bij het bestuur van Vulcanus. De opvattingen van Vulcanus en de bijbehorende rapportcijfers werden door Ecorys verwerkt in het Maatschappelijk visitatie DUWO eindrapport. Kort na toezending door DUWO aan Vulcanus werd het eindrapport op 28 juni 2016 op de website van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland gepubliceerd.

Het eindrapport is lang en voor niet ingewijden taaie leeskost. Voor huurders zijn Hoofdstuk 3 Presteren volgens belanghebbenden en Bijlage 2 Reactie van Raad van Commissarissen en Bestuur van DUWO op het visitatierapport waarschijnlijk het meest interessant om te lezen. In de rest van het rapport worden - zoals bij visitaties gebruikelijk en typisch Nederlands - de kool en de geit gespaard. Een belangrijk weetje voor de snelle lezer is dat presteren gelijk aan de (vooral zelfopgelegde) opgaven (-5% tot 5%) bij de visitatie een 7 voor de woningcorporatie oplevert. Op school wordt het halen van de door anderen opgelegde norm gezien als een voldoende prestatie en uitgedrukt met een 6. Door deze van schoolbeoordelingen afwijkende benadering neigen visitaties voor corporaties die niets te veel of te weinig hebben gedaan snel richting de 7.

Presteren van DUWO volgens huurders in 2016
Om aan de nieuwsgierigheid van de leden van Vulcanus tegemoet te komen hieronder de door het bestuur van Vulcanus aan de visitatiecommissie verstrekte rapportcijfermatige beoordelingen:

Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van DUWO

Cijfer (2012-2015)

Huisvesten van de primaire doelgroep

5

Huisvesten van bijzondere doelgroepen

1

Kwaliteit van woningen en woningbeheer

6

(Des)investeren in vastgoed

1

Kwaliteit van wijken en buurten

6

Tevredenheid over de relatie en communicatie met DUWO

 

Relatie en communicatie

1, 4 en 7 (1)

Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van DUWO

 

Invloed op beleid

2 (2)

Behalve Vulcanus waren de overige vertegenwoordigers van de huurders het meest kritisch over DUWO en hebben zij DUWO op diverse onderdelen met stevige onvoldoendes beoordeeld. Volgens het onderzoeksrapport Analyse visitatie woningcorporaties zijn landelijk van de belanghebbenden huurders in de regel het meest kritisch tegenover hun woningcorporaties. Hun rapportcijfermatige beoordelingen leveren in de regel zessen en vooral vaak zevens op. De tijdens de visitatie van DUWO vastgestelde onvoldoendes van Vulcanus en de overige DUWO klantenvertegenwoordigingen zijn opmerkelijk laag.

Evaluatie visitatie en opgedane ervaring met visitatiebureau Ecorys
De (deelname aan) de visitatie van DUWO en de opgedane ervaring met het daarvoor door DUWO ingehuurde bureau Ecorys werd uiteraard geëvalueerd. Het bestuur van Vulcanus is van opvatting dat Ecorys op het vlak van hoffelijkheid tekortschoot door haar eindrapport desgevraagd niet toe te willen zenden. Hoewel niet verboden, is dergelijk gedrag naar te interviewen belanghebbende partijen van een bureau dat beslag op de tijd en aandacht van derden legt in het maatschappelijke verkeer niet acceptabel. Van Ecorys is geleerd voortaan toezending van (eind)rapportages door bureaus welke beslag op Vulcanus willen leggen als gespreksvoorwaarde te stellen.

Tijdens het gesprek met het visitatieteam van het bureau Ecorys agendeerde Vulcanus haar bedenkingen over de door het team van Ecorys gekozen aanpak. Dat is voor een visitatiecommissie een verrassend onderwerp, maar omdat de aanpak van het visitatieteam van Ecorys in het geval van DUWO afwijkt van de gebruikelijke praktijk was dit op zijn plaats. Het team kon Vulcanus weliswaar niet van diverse door haar gemaakte keuzes overtuigen, maar dat is ingeval van een onafhankelijke commissie te billijken.

In het eindrapport bij het onderdeel “Wat kan beter?” blijkt dat de visitatiecommissie daar waar het over de werkrelatie tussen Vulcanus en DUWO gaat de klok wel heeft horen luiden, maar niet heeft begrepen waar de klepel hangt. De visitatiecommissie voerde in haar rapportage in ongelukkige bewoordingen een advies op om het onderlinge vertrouwen tussen Vulcanus en DUWO in de toekomst te herstellen. Vulcanus opereert sinds jaar en dag bewust zakelijk richting DUWO en overige derden. Duidelijkheid over en weer en van mening over allerlei zaken kunnen (blijven) verschillen horen daarbij en hebben niets met vertrouwen te maken.

Visitatie 2020
Voor 2015 konden woningcorporaties zich allang op vrijwillige basis laten visiteren, maar dat wilde DUWO niet. Eind 2015/begin 2016 moest DUWO voor de eerste keer een 4-jaarlijkse maatschappelijke visitatie over de periode 2012-2015 laten verrichten.

Voor 15 juni 2020 zal DUWO zich opnieuw moeten laten visiteren door één van de dan geaccrediteerde bureaus. Die termijn kan eventueel met 6 maanden worden verlengd. Dan kan worden gecontroleerd wat de Raad van Commissarissen en het bestuur van DUWO uit deze voor DUWO eerste visitatie hebben geleerd en of de DUWO top ervoor heeft gezorgd dat DUWO de komende jaren de goede dingen en verbetersuggesties vanuit de visitatiecommissie en belanghebbenden goed genoeg te hebben gedaan en uitgevoerd. De beoordeling zal dan plaatsvinden volgens de in 2019 ingevoerde Methodiek 6.0 die aanhaakt aan lokale prestatieafspraken.

DUWO wil geen input van Vulcanus
De top van DUWO wilde in 2020 niet dat het door hun opnieuw ingehuurde bureau Ecorys een visitatiegesprek met Vulcanus zou aangaan. Natuurlijk benaderde Vulcanus visitatiebureau Ecorys herhaaldelijk om een gespreksafspraak te maken. Het is ongebruikelijk dat een visitatiebureau stelselmatig niet reageert om een afspraak voor een gesprek met een huurdersorganisatie of gemeente te maken. De visitatiecommissie van Ecorys gaf, na tussenkomst van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, te kennen gevolg aan de wens van de commissarissen en bestuursleden van haar opdrachtgever DUWO te hebben gegeven om Vulcanus niet te betrekken. Daarmee gaf Ecorys inzicht in de mate van onafhankelijkheid van haar visitatoren. In het visitatierapport wijt Ecorys het niet overleggen met Vulcanus aan een bestuurswissel dan wel het aftreden van het bestuur van Vulcanus tijdens de visitatie. Dat is misleidende onzin en veelzeggend over hoe Ecorys met het visitatieproces omgaat.

Presteren van DUWO volgens huurders in 2020
Om aan de nieuwsgierigheid van de leden van Vulcanus tegemoet te komen hieronder de begin 2020 intern vastgestelde rapportcijfermatige beoordelingen over het tijdvak 2016 tot en met 2019 welke aan de visitatiecommissie zouden zijn verstrekt als deze een visitatiegesprek met Vulcanus had gevoerd:

Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van DUWO

Cijfer (2016-2019)

Beschikbaarheid (nieuwbouw, transformatie, aankoop, verkoop van woningen)

1

Betaalbaarheid en bereikbaarheid (huurbeleid)

4

Duurzaamheid en energie (wooncomfort en vergroening)

1

Sociaal-maatschappelijk opgaven en zorg (ouderen, gehandicapten)

1

Leefbaarheid

6

Tevredenheid over de relatie en communicatie met DUWO

 

Relatie en communicatie (met de top van DUWO)

1

Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van DUWO

 

Invloed op beleid

1

Bovenstaande beoordelingen kunnen voor niemand verassend zijn. Vulcanus heeft, omdat zij ontevreden over de biedingen van DUWO en het achterliggende beleid was, in het tijdvak de lokale prestatieafspraken niet van haar handtekeningen willen voorzien. Daarnaast legde de top van DUWO adviezen van Vulcanus om het maatschappelijk presteren van en de te varen koers bij woningcorporatie DUWO naar een bij DUWO’s financiële slagkracht passend niveau te brengen stelselmatig naast zich neer. Hierdoor en door een gebrek aan zelfreflectie en lerend vermogen bij de top van DUWO werd de cijfermatige beoordeling er niet beter op.

Meer over de beoordeling van DUWO en de daarbij behorende achtergrondinformatie kunt u via het Links-gedeelte van deze website vinden.

1. De relatie en communicatie met de DUWO organisatie valt onmogelijk behoorlijk in een enkelvoudig cijfer te vangen en op dit vlak moet de visitatiemethodiek versie 5.0 naar de mening van Vulcanus worden verfijnd. De (niet bestaande) relatie en communicatie met de Raad van Commissarissen van DUWO werd beoordeeld met een 1, die met het bestuur van DUWO met een 4 en die met het werkapparaat oftewel het personeel van DUWO met een 7.
2. De visitatiecommissie is tijdens haar gesprek met Vulcanus vergeten de invloed op beleid door Vulcanus met een rapportcijfer te laten beoordelen. Wellicht droeg de impact bij het visitatieteam van Ecorys over een niet eerder door hen ervaren gesprek hieraan bij.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]